Април 2017, Месечни Резултати

ФИНАНСОВИ
26 май 2017

Уважаеми Инвеститори,

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец април 2017 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 23 068 хил. лева, което представлява увеличение от 47,90 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец април 2016 г. Обобщените данни за първите четири месеца на 2017 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 101 266 хил. лева, което представлява увеличение от 27,40 % в сравнение с консолидираните нетни приходи от за същия период на 2016 г. Реализираните през първите четири месеца на 2017 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 101 266 хил. лева са разпределени, както следва:

Продукция   95 505 хил. лева

Стоки  438 хил. лева

Услуги 688 хил. лева

Други  4 635 хил. лева

Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец април 2017 г. е 3 352 хил. лева преди облагане с данъци, което представлява повишение на печалбата с 220,20 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец април 2016 г.
Обобщените данни за първите четири месеца на 2017 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 12 910 хил. лева, което представлява увеличение на печалбата от 32.20 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2016 г.

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през месец април 2017 г. EBITDA в размер на 4 791 хил. лева, което представлява повишение от 107.10 % в сравнение с постигнатото през месец април 2016 г.

Обобщените данни за първите четири месеца на 2017 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 18 692 хил. лева, което представлява повишение от 27,30 % в сравнение със същия период на 2016 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com