Август 2012, Месечни Резултати

ФИНАНСОВИ
24 септември 2012

Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД са реализирали през месец август 2012 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 17 412 хил. лева, което представлява понижение от 4 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби на Монбат.
Обобщените данни за първите осем месеца на 2012 г. сочат, че Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 120 388 хил. лева, което представлява понижение от 10 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби на Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД за същия период на 2011 г.
Реализираните през първите осем месеца на 2012 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 120388 хил. лева са разпределени, както следва:

Продукция90 242 хил. лева
Стоки9 828 хил. лева;
Услуги1 411 хил. лева
Други , от които:18 907 хил. лева
- материали 17 543 хил. лева
активи211 хил. лева
други 1 153 хил. лева

Реализираната консолидирана печалба на Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД за месец август 2012 г. е 1092 хил. лева преди облагане с данъци, което представлява намаление на печалбата с 11 % в сравнение с реализираната печалба на консолидирана база от Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД за месец август 2011 г.
Обобщените данни за първите осем месеца на 2012 г. сочат, че Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД са реализирали печалба в размер на 7254 хил. лева, което представлява намаление на печалбата от 48 % в сравнение с реализираната от Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД консолидирана печалба за същия период на 2011 г.

Контакт:

Даниела Пеева

Директор връзки с инвеститорите

+35929882413

+359887661036

investorrelations@monbat.com