Август 2016, Месечни Резултати

ФИНАНСОВИ
27 септември 2016

Уважаеми Инвеститори,

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец август 2016 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 22 593 хил. лева, което представлява увеличение от 13,9 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец август 2015 г.
Обобщените данни за първите осем месеца на 2016 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 153 971 хил. лева, което представлява намаление от 1 % в сравнение с консолидираните нетни приходи от за същия период на 2015 г.
Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец август 2016 г. е 2 948 хил. лева преди облагане с данъци, което представлява увеличение на печалбата с 90,9 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец август на 2015 г.
Обобщените данни за първите осем месеца на 2016 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 19 488 хил. лева, което представлява увеличение на печалбата от 8,1 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2015 г.
Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през месец август 2016 г. EBITDA в размер на 4 307 хил. лева, което представлява увеличение от 60,8 % в сравнение с постигнатото през месец август 2015 г.
Обобщените данни за първите осем месеца на 2016 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 29 394 хил. лева, което представлява увеличение от 8,7 % в сравнение със същия период на 2015 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com