Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през август 2019 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на...

ФИНАНСОВИ
25 септември 2019

Уважаеми Инвеститори,

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през август 2019 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 26 978 хил. лева, което представлява намаление от 11,90  % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец август 2018 г.

Обобщените данни за първите осем месеца на 2019 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 210 496  хил. лева, което представлява увеличение от 10 %  в сравнение с консолидираните нетни приходи от продажби за същия период на 2018 г.

Реализираните през първите осем месеца на 2019 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 210 496   хил. лева са разпределени, както следва:

Продукция

196 263 хил. лева

Стоки

    1 170 хил. лева

Услуги

     3 283 хил. лeвa

Други

     9 780 хил. лева

Реализираният консолидиран резултат от продължаваща дейност (без бизнес сегмент лед осветление) преди облагане с данъци на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец август 2019 г. е 1 559 хил. лева, което представлява увеличение от 57,30 % спрямо съпоставимия период.

Обобщените данни за първите осем месеца на 2019 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба от продължаваща дейност преди облагане с данъци в размер на 10 405 хил. лева, което представлява ръст на печалбата от 280,2  % в сравнение с реализираната консолидирана печалба от продължаваща дейност преди облагане с данъци за същия период на 2018 г.

Обобщените данни за първите осем месеца на 2019 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба от продължаваща и преустановена дейност преди облагане с данъци в размер на 12 619 хил. лева, което представлява ръст на печалбата от 318,4 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2018 г.

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през август  2019 г. консолидирана EBITDA от продължаваща дейност в размер на 3 041 хил. лева, което представлява увеличение от 28,5 % в сравнение  с постигнатото през август  2018 г.  

EBITDA с натрупване от продължаваща дейност (без бизнес сегмент лед осветление) за първите осем месеца на 2019 г. е в размер на 24 130 хил. лева, което представлява ръст от 54,5 % спрямо съпоставимия период за 2018 г.

Бележка:

1) EBITDA и консолидирания резултат за съпоставимия период януари-август 2018 година са намалени с 577 хил. лева. Ефектът представлява начислен приход за очаквана държавна субсидия за рециклиране на скрап батерии на територията на Република Сърбия за първите седем месеца на 2018 година, който приход в последствие е сторниран в края на 2018 г., поради промяна на прилаганата счетоводна политика за отчитане на държавна субсидия за рециклиране на скрап батерии.

2) EBITDA и консолидирания резултат за съпоставимия период януари-август 2018 година са намалени с 245 хил. лева. Ефектът представлява кокреция във връзка с вложени материали през отчетния съпоставим период, но изписани счетоводно през следващ период в Монбат Рисайклинг Румъния.

3) EBITDA и консолидирания резултат за съпоставимия период януари-август 2018 година са намалени с 504 хил. лева. Намалението представлява осчетоводяване на разходи във връзка със преустановената сделка по придобиване на контролен пакет на Групата ASSAD в Тунис, които са първоначално капитализирани с оглед включването им като част от стойността на очакваната сделка.

4) EBITDA и консолидирания резултат за съпоставимия период януари-август 2018 година са намалени с 593 хил. лева. Намалението представлява ефекта на про-рата начислението на бонуси към клиенти за очаквани реализирани обеми на продажби до края на годината, което начисление е във връзка с влезлия в сила МСФО 15.

Горните корекции не оказват влияние на годишния резултат за 2018 година, а само на съпоставимите периоди януари-август 2018 и септември-декември 2018

5) Печалбата от преустановена дейност за юли 2019 г. включва счетоводния ефект във връзка с деконсолидацията на бизнес сегмент лед осветление

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com