Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през февруари 2020 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на

ФИНАНСОВИ
25 март 2020

Уважаеми Инвеститори,

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през февруари 2020 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 23 882 хил. лева, което представлява намаление от 15,8 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец февруари 2019 г.

Обобщените данни за първите два месеца на 2020 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 49 624 хил. лева, което представлява намаление от 12,7% в сравнение с консолидираните нетни приходи от продажби за същия период на 2019 г.

Реализираният консолидиран резултат от продължаваща дейност (без бизнес сегмент лед осветление) преди облагане с данъци на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец февруари 2020 г. е печалба в размер на 925 хил. лева, което представлява намаление от 54,6 % спрямо съпоставимия период.

Обобщените данни за първите два месеца 2020 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 1 884 хил. лева, което представлява намаление на печалбата от 54,2 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2019 г.

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през февруари 2020 г. консолидирана EBITDA от продължаваща дейност в размер на 2 439 хил. лева, което представлява намаление от 31.1 % в сравнение  с постигнатото през февруари 2019 г. 

            Обобщените данни за първите два месеца на 2020 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 5 119 хил. лева, което представлява намаление от 27,6 % в сравнение със същия период на 2019 г.

Консолидираната EBITDA за двата месеца на 2020 г. е в съответствие на Базовия бизнес план за 2020 г., като същата показва леко отклонение от 1,2% (Бозов бизнес план EBITDA за периода, приключващ февруари 2020 г. - 5 181 000 лева). Консолидираната EBITDA, планирана в Базовия бизнес план на Групата Монбат за 2020 г. е 48 900 000 лева, което представлява увеличение с 25,9% в сравнение с предварителната консолидирана EBITDA за 2019 г.

 

По-ниските резултати за първите двата месеца на 2020 г. в сравнение със същия период на 2019 г. се дължат на по-ниското търсене на европейския пазар, което може частично да се обясни с аспекти, свързани с годишната цикличност на търене на оловно-кисели батерии и по-топлото време.

През 2019 г. групата диверсифицира географския микс на структурата на продажбите на стартерни батерии, като се фокусира върху пазари в Африка и Близкия изток. Тези пазари се характеризират с „високосезонно” търсене, което започва през второто тримесечие на годината и по този начин допълват намаленото търсене на европейския пазар през същия период. Същата стратегия за продажби е валидна и за 2020 г.


контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com