Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец август 2018 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на...

ФИНАНСОВИ
26 септември 2018

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец август 2018 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 30 608 хил. лева, което представлява увеличение от 37,70  % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец август 2017 г.

Обобщените данни за първите осем месеца на 2018 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 191 370 хил. лева, което представлява намаление от 2,40 %  в сравнение с консолидираните нетни приходи от продажби за същия период на 2017 г.

Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец август  2018 г. е 1 045 хил. лева, преди облагане с данъци, което представлява намаление на печалбата с 23,50 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец август 2017 г.

Обобщените данни за първите осем месеца на 2018 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 4 935 хил. лева, което представлява намаление на печалбата със 69,30 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2017 г.

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през месец август 2018 г. EBITDA в размер на 2 623 хил. лева, което представлява повишение от 3,5 % в сравнение с постигнатото през месец август 2017 г.

Обобщените данни за първите осем месеца на 2018 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 19 271 хил. лева, което представлява понижение от 28,70  % в сравнение със същия период на  2017 г.

ВАЖНА БЕЛЕЖКА: EBITDA и печалбата преди облагане с данъци за съпоставимия период на 2017 година са коригирани с:

∙ 3 050 хил. лева - във връзка с ефекта върху осеммесечния период на 2017 г. от счетоводната грешка, произтичаща от липса на консолидационни елиминации на печалба от вътрешно-групови продажби. Счетоводната грешка е подробно описана в бележка 4 на Годишния консолидиран одитиран отчет на Монбат към 31.12.2017 г.

∙ 1 427 хил. лева във връзка с ефекта върху седеммесечния  период на 2017 г. от липсата на приход, свързан с държавна субсидия за рециклиране на скрап батерии в Монбат Рисайклинг Сърбия. Oчаканата субсидия беше първоначално начислена в годишния консолидиран финансов отчет за 2017 на Монбат, но в последствие сторнирана с оглед на коригиращи събития след датата на отчета - подробно описани в Годишния консолидиран одитиран финансов отчет на Монбат АД към 31.12.2017 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com