Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец октомври 2018 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на...

ФИНАНСОВИ
26 ноември 2018

Уважаеми инвеститори,

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец октомври 2018 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 32 608 хил. лева, което представлява намаление  от 5,2  % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец октомври 2017 г.

Обобщените данни за първите десет месеца на 2018 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 246 195 хил. лева, което представлява намаление от 6,2  %  в сравнение с консолидираните нетни приходи от продажби за същия период на 2017 г.

Реализираната консолидирана печалба на дружествата от оперативна дейност от икономическата група на Монбат АД за месец октомври  2018 г. е 1 962 хил. лева, преди облагане с данъци, което представлява намаление на печалбата с 41 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба от оперативна дейност преди облагане с данъци за месец октомври 2017 г.

Обобщените данни за първите десет месеца на 2018 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци от оперативна дейност в размер на 8 146 хил. лева, което представлява намаление на печалбата от оперативна дейност със 62,30 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба от оперативна дейност преди облагане с данъци за същия период на 2017 г.

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през месец октомври  2018 г. EBITDA от оперативна дейност в размер на 3 589 хил. лева, което представлява намаление от 25  % в сравнение с постигнатото през месец октомври  2017 г.

Обобщените данни за първите десет месеца на 2018 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA от оперативна дейност в размер на 25 690 хил. лева, което представлява понижение от 27,30  % в сравнение със същия период на  2017 г.

ВАЖНА БЕЛЕЖКА: EBITDA и печалбата преди облагане с данъци за съпоставимия период на 2017 година са коригирани с:

∙ 2 350 хил. лева - във връзка с ефекта върху десетмесечния  период на 2017 г. от счетоводната грешка, произтичаща от липса на консолидационни елиминации на печалба от вътрешно-групови продажби. Счетоводната грешка е подробно описана в бележка 4 на Годишния консолидиран одитиран отчет на Монбат към 31.12.2017 г.

∙ 1 957 хил. лева във връзка с ефекта върху десетмесечния период на 2017 г. от липсата на приход, свързан с държавна субсидия за рециклиране на скрап батерии в Монбат Рисайклинг Сърбия. Oчаканата субсидия беше първоначално начислена в годишния консолидиран финансов отчет за 2017 на Монбат, но в последствие сторнирана с оглед на коригиращи събития след датата на отчета - подробно описани в Годишния консолидиран одитиран финансов отчет на Монбат АД към 31.12.2017 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com