Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец септември 2018 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на...

ФИНАНСОВИ
25 октомври 2018

Уважаеми Инвеститори,

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец септември 2018 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 22 217 хил. лева, което представлява намаление  от 30,50  % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец септември 2017 г.

Обобщените данни за първите девет месеца на 2018 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 213 587 хил. лева, което представлява намаление от 6,30 %  в сравнение с консолидираните нетни приходи от продажби за същия период на 2017 г.

Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец септември  2018 г. е 1 249 хил. лева, преди облагане с данъци, което представлява намаление на печалбата с 43,70 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец септември 2017 г.

Обобщените данни за първите девет месеца на 2018 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 6 184 хил. лева, което представлява намаление на печалбата със 66,20 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2017 г.

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през месец септември  2018 г. EBITDA в размер на 2 830 хил. лева, което представлява намаление от 19,7 % в сравнение с постигнатото през месец септември  2017 г.

Обобщените данни за първите девет месеца на 2018 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 22 101 хил. лева, което представлява понижение от 27,60  % в сравнение със същия период на  2017 г.

ВАЖНА БЕЛЕЖКА: EBITDA и печалбата преди облагане с данъци за съпоставимия период на 2017 година са коригирани с:

∙ 3 050 хил. лева - във връзка с ефекта върху деветмесечния период на 2017 г. от счетоводната грешка, произтичаща от липса на консолидационни елиминации на печалба от вътрешно-групови продажби. Счетоводната грешка е подробно описана в бележка 4 на Годишния консолидиран одитиран отчет на Монбат към 31.12.2017 г.

∙ 1 642 хил. лева във връзка с ефекта върху деветмесечния период на 2017 г. от липсата на приход, свързан с държавна субсидия за рециклиране на скрап батерии в Монбат Рисайклинг Сърбия. Oчаканата субсидия беше първоначално начислена в годишния консолидиран финансов отчет за 2017 на Монбат, но в последствие сторнирана с оглед на коригиращи събития след датата на отчета - подробно описани в Годишния консолидиран одитиран финансов отчет на Монбат АД към 31.12.2017 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com

Приложения: