Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец юни 2018 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на...

ФИНАНСОВИ
25 юли 2018

Уважаеми инвеститори,

 

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец юни 2018 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 24 846 хил. лева, което представлява намаление от 16,60  % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец юни 2017 г.

Обобщените данни за първите шест месеца на 2018 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 136 237 хил. лева, което представлява намаление от 9,7 %  в сравнение с консолидираните нетни приходи от продажби за същия период на 2017 г.

Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец юни 2018 г. е 442 хил. лева, преди облагане с данъци, което представлява намаление на печалбата с 61,70 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец юни 2017 г.

Обобщените данни за първите шест месеца на 2018 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 3 483 хил. лева, което представлява намаление на печалбата със 75,3 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2017 г.

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през месец юни 2018 г. EBITDA в размер на 3 226 хил. лева, което представлява повишение от 36,20 % в сравнение с постигнатото през месец юни 2017 г.

Обобщените данни за първите шест месеца на 2018 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 14 452 хил. лева, което представлява понижение от 35,80  % в сравнение със същия период на  2017 г.

ВАЖНА БЕЛЕЖКА: EBITDA и печалбата преди облагане с данъци за съпоставимия период на 2017 година са коригирани с:

1) 2050 хил. лева - във връзка с ефекта върху шестмесечния период на 2017 г. от счетоводната грешка, произтичаща от липса на консолидационни елиминации на печалба от вътрешно-групови продажби. Счетоводната грешка е подробно описана в бележка 4 на Годишния консолидиран одитиран отчет на Монбат към 31.12.2017 г.

2) 964 хил. лева във връзка с ефекта върху шестмесечния период на 2017 г. от липсата на приход, свързан с държавна субсидия за рециклиране на скрап батерии в Монбат Рисайклинг Сърбия. Oчакваната субсидия беше първоначално начислена в годишния консолидиран финансов отчет за 2017 на Монбат, но в последствие сторнирана с оглед на коригиращи събития след датата на отчета - подробно описани в Годишния консолидиран одитиран финансов отчет на Монбат АД към 31.12.2017 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com