Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през ноември 2019 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на...

ФИНАНСОВИ
26 декември 2019

Уважаеми инвеститори,

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през ноември 2019 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 33 865 хил. лева, което представлява нарастване от 6,30 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец ноември 2018 г.

Обобщените данни за единадесетте месеца на 2019 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 310 558 хил. лева, което представлява увеличение от 11,70 %  в сравнение с консолидираните нетни приходи от продажби за същия период на 2018 г.

 

Реализираният консолидиран резултат от продължаваща дейност (без бизнес сегмент лед осветление) преди облагане с данъци на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец ноември 2019 г. е 1 564 хил. лева.

Обобщените данни за единадесетте месеца на 2019 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба от продължаваща дейност преди облагане с данъци в размер на 15 755 хил. лева, което представлява ръст на печалбата от 161,10 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба от продължаваща дейност преди облагане с данъци за същия период на 2018 г.

Обобщените данни за единадесетте месеца на 2019 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба от продължаваща и преустановена дейност преди облагане с данъци в размер на 17 969 хил. лева, което представлява ръст на печалбата от 188 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2018 г.

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през ноември 2019 г. консолидирана EBITDA от продължаваща дейност в размер на 3 223 хил. лева, което представлява увеличение от 100,60 % в сравнение  с постигнатото през ноември 2018 г. 

EBITDA с натрупване от продължаваща дейност (без бизнес сегмент лед осветление) за единадесетте месеца на 2019 г. е в размер на 34 396 хил. лева, което представлява ръст от 46,10 % спрямо съпоставимия период за 2018 г.

 

Бележка:

1)   EBITDA и консолидирания резултат за съпоставимия период януари - ноември 2018 година са намалени с 577 хил. лева. Ефектът представлява начислен приход за очаквана държавна субсидия за рециклиране на скрап батерии на територията на Република Сърбия за първите единадесет месеца на 2018 година, който приход в последствие е сторниран в края на 2018 г., поради промяна на прилаганата счетоводна политика за отчитане на държавна субсидия за рециклиране на скрап батерии.

2)   EBITDA и консолидирания резултат за съпоставимия период януари – ноември 2018 година са намалени с 504 хил. лева. Намалението представлява осчетоводяване на разходи във връзка със преустановената сделка по придобиване на контролен пакет на Групата ASSAD в Тунис, които са първоначално капитализирани с оглед включването им като част от стойността на очакваната сделка.

Горните корекции не оказват влияние на годишния резултат за 2018 година, а само на съпоставимите периоди януари - ноември 2018 г.

3)   Печалбата от преустановена дейност за 2019 г. включва счетоводния ефект във връзка с деконсолидацията на бизнес сегмент лед осветление.