Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през септември 2019 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на...

ФИНАНСОВИ
28 октомври 2019

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през септември 2019 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 27 254 хил. лева, което представлява нарастване от 22,70 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец септември 2018 г.

Обобщените данни за първите девет месеца на 2019 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 237 750 хил. лева, което представлява увеличение от 11,30 %  в сравнение с консолидираните нетни приходи от продажби за същия период на 2018 г.

Реализираният консолидиран резултат от продължаваща дейност (без бизнес сегмент лед осветление) преди облагане с данъци на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец септември 2019 г. е 1 798 хил. лева, което представлява увеличение от 36,20 % спрямо съпоставимия период.

Обобщените данни за първите девет месеца на 2019 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба от продължаваща дейност преди облагане с данъци в размер на 12 203 хил. лева, което представлява ръст на печалбата от 200,80 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба от продължаваща дейност преди облагане с данъци за същия период на 2018 г.

Обобщените данни за първите девет месеца на 2019 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба от продължаваща и преустановена дейност преди облагане с данъци в размер на 14 417 хил. лева, което представлява ръст на печалбата от 238,00 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2018 г.

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през септември 2019 г. консолидирана EBITDA от продължаваща дейност в размер на 3 352 хил. лева, което представлява увеличение от 18,40 % в сравнение  с постигнатото през септември 2018 г. 

EBITDA с натрупване от продължаваща дейност (без бизнес сегмент лед осветление) за първите девет месеца на 2019 г. е в размер на 27 482 хил. лева, което представлява ръст от 49,00 % спрямо съпоставимия период за 2018 г.

Бележка:

1) EBITDA и консолидирания резултат за съпоставимия период януари - септември 2018 година са намалени с 577 хил. лева. Ефектът представлява начислен приход за очаквана държавна субсидия за рециклиране на скрап батерии на територията на Република Сърбия за първите девет месеца на 2018 година, който приход в последствие е сторниран в края на 2018 г., поради промяна на прилаганата счетоводна политика за отчитане на държавна субсидия за рециклиране на скрап батерии.

2) EBITDA и консолидирания резултат за съпоставимия период януари - септември 2018 година са намалени с 245 хил. лева. Ефектът представлява корекция във връзка с вложени материали през отчетния съпоставим период, но изписани счетоводно през следващ период в Монбат Рисайклинг Румъния.

3)EBITDA и консолидирания резултат за съпоставимия период януари - септември 2018 година са намалени с 504 хил. лева. Намалението представлява осчетоводяване на разходи във връзка със преустановената сделка по придобиване на контролен пакет на Групата ASSAD в Тунис, които са първоначално капитализирани с оглед включването им като част от стойността на очакваната сделка.

4) EBITDA и консолидирания резултат за съпоставимия период януари - септември 2018 година са намалени с 593 хил. лева. Намалението представлява ефекта на про-рата начислението на бонуси към клиенти за очаквани реализирани обеми на продажби до края на годината, което начисление е във връзка с влезлия в сила МСФО 15.

Горните корекции не оказват влияние на годишния резултат за 2018 година, а само на съпоставимите периоди януари - септември 2018 и октомври - декември 2018 г.

5) Печалбата от преустановена дейност за 2019 г. включва счетоводния ефект във връзка с деконсолидацията на бизнес сегмент лед осветление.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com