Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през юли 2019 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на...

ФИНАНСОВИ
26 август 2019

Уважаеми Инвеститори,

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през юли 2019 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 24 899 хил. лева, което представлява увеличение от 1,50 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец юли 2018 г.

Обобщените данни за първите седем месеца на 2019 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 183 518 хил. лева, което представлява увеличение от 14,20 %  в сравнение с консолидираните нетни приходи от продажби за същия период на 2018 г.

Реализираните през първите седем месеца на 2019 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 183 518 хил. лева са разпределени, както следва:

Продукция

170 162 хил. Лева

Стоки

     1 132 хил. Лева

Услуги

     3 025 хил. лeвa

Други

     9 199 хил. Лева

Реализираният консолидиран резултат от продължаваща дейност (без бизнес сегмент лед осветление) преди облагане с данъци на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец юни 2019 г. е 772 хил. лева, което представлява увеличение от 77.5% спрямо съпоставимия период.

Обобщените данни за първите седем месеца на 2019 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба от продължаваща дейност преди облагане с данъци в размер на 8,846 хил. лева, което представлява ръст на печалбата от 186,5 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба от продължаваща дейност преди облагане с данъци за същия период на 2018 г.

Обобщените данни за първите седем месеца на 2019 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба от продължаваща и преустановена дейност преди облагане с данъци в размер на 11,060 хил. лева, което представлява ръст на печалбата от 233,8 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2018 г.

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през юли  2019 г. консолидирана EBITDA от продължаваща дейност в размер на 2 626 хил. лева, което представлява увеличение от 24,2 % в сравнение  с постигнатото през юли  2018 г.  

EBITDA с натрупване от продължаваща дейност (без бизнес сегмент лед осветление) за първите шест месеца на 2019 г. е в размер на 21,086 хил. лева, което представлява ръст от 44.5% спрямо съпоставимия период за 2018 г.

Бележка:

1) EBITDA и консолидирания резултат за съпоставимия период януари-юли 2018 година са намалени с 577 хил. лева. Ефектът представлява начислен приход за очаквана държавна субсидия за рециклиране на скрап батерии на територията на Република Сърбия за първите седем месеца на 2018 година, който приход в последствие е сторниран в края на 2018 г., поради промяна на прилаганата счетоводна политика за отчитане на държавна субсидия за рециклиране на скрап батерии.

2) Печалбата от преустановена дейност за юли 2019 г. включва счетоводния ефект във връзка с деконсолидацията на бизнес сегмент лед осветлениеконтакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com

Приложения: