Февруари 2012, Месечни Резултати

ФИНАНСОВИ
23 март 2012

Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД са реализирали през месец февруари 201 2 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 15 350 хил. лева, което представлява понижение от 10.43 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби на Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД през месец февруари 2011 г.

Обобщените данни за първите два месеца на 2012 г. сочат, че Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 29485 хил. лева, което представлява понижение от 22.80 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби на Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД за същия период на 2011 г.

Реализираната консолидирана печалба на Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД за месец февруари 2012 г. е 1 123 хил. лева преди облагане с данъци, което представлява намаление на печалбата с 51.23 % в сравнение с реализираната печалба на консолидирана база от Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД за месец февруари 2011 г.

Обобщените данни за първите два месеца на 2012 г. сочат, че Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД са реализирали печалба в размер на 1 422 хил. лева, което представлява намаление на печалбата от 72.57 % в сравнение с реализираната от Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД консолидирана печалба за същия период на 2011 г.

Реализираните по-слаби резултати през месец февруари 2012 г. в сравнение с постигнатите през февруари 2011 г. се дължат на следните причини:

  • По-слабо търсене на продукцията на Монбат АД на европейските пазари през февруари 2012 г. в сравнение с февруари 2011 г.;
  • Спад на цената на основната суровина – олово за първите два месеца на 2012 г. с 300 евро до средна цена от 1600 евро за тон в сравнение с същия период на миналата година, което оказва влияние върху ефективността на Монбат Рисайклинг ЕАД и съответно и Монбат АД ;

Мениджмънтът на Монбат АД очаква изравняване на консолидираните резултати през месец март 2012 г. с тези от март 2011 г. и постигане на по-високи консолидирани резултати през второто тримесечие на 2012 г. в сравнение с постигнатите през второто тримесечие на 2011 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com