Февруари 2018, Месечни Резултати

ФИНАНСОВИ
26 март 2018

Уважаеми Инвеститори,

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец  февруари  2018 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 17 448  хил. лева, което представлява намаление от 34,50  % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец февруари 2017 г.

Обобщените данни за първите два месеца 2018 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 44 038 хил. лева, което представлява намаление  от 14,90 %  в сравнение с консолидираните нетни приходи от продажби за същия период на  2017 г.

Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец февруари 2018 г. е 202 хил. лева преди облагане с данъци, което представлява намаление на печалбата с 91,90 %  в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец февруари  2017 г.  

Обобщените данни за първите два месеца 2018 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 1 375 хил. лева, което представлява намаление на печалбата със 74,90 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2017 г.

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през месец февруари 2018 г. EBITDA в размер на 1 791 хил. лева, което представлява понижение от 56,30 % в сравнение  с постигнатото през месец февруари 2017 г. 

Обобщените данни за първите два месеца 2018 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 4 471  хил. лева, което представлява понижение  от 46,30 % в сравнение със същия период на  2017 г.

 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЯСНЕНИЯ ОТНОСТНО СТРУКТУРАТА НА КОНСОЛИДИРАНАТА ЕBITDA НА ГРУПОВО НИВО

Груповата консолидирана EBITDA към Февруари 2018 се формира под въздействието на три основни фактора. За допълнителна прозрачност и удобство представяме анализ на промените в резулата по бизнес сегменти спрямо същия период 2017.

Общото намаление в резултата на консолидирано ниво към месец Февруари 2018 г. спрямо същия период за 2017 възлиза на 1 946 000 евро /3 831 000  лв./, което се съставлява от следните фактори:

1. Намаление в размер на 539 000 евро  се дължи на дивизия готова продукция. Този размер съставлява 27 % от цялото намаление спрямо същия период на 2017. Основните първопричини са 12 % намаление в обемите на продажби на стартерни батерии през февруари 2018 г. и промяна в счетоводната политика за изчисляване на себестойността на технологичния отпадък / и двата ефекта допринасят за приблизително същия дял от спада на EBITDA/. Това намаление произтича само в пазарния сегмент на стартерните батерии, като при индустриалните батерии и батериите с дълбок разряд се наблюдава здравословно увеличение, респективно при индустриалния сегмент не се  наблюдаваше транзакционно колебание, както при стартерните батерии. Два са определящите фактори за изчаквателното поведение през февруари 2018, а именно: меката зима през Декември 2017 г.  и Януари 2018 г., както и ускореното, но насечено поведение на цената на оловото в рамките на същия месец /разликата в най-високата и най-ниската точка се движи в коридор от 12% отклонение в рамките на няколко дни/. В комбинация тези две причини обуславят забавения и предпазлив темп на стоково обезпечаване на нашите дистрибутори. Същественото, е че това бе кратка проява, характеризираща  Февруари 2018 г., като през Март 2018 г. се наблюдава увеличение на обемите с 19%, последвано от запазваща се тенденция на растеж през Април 2018 г. в рамките на 12%

2. Намеление в размер на 716 000 евро се дължи на рециклиращата дивизия, което респективно представлява най-материалния фактор към общото намаление  на сравнителна база. През 2017 пазарната динамика обоснова  избор за ускорено и мащабно производство и продажба на олово за трети страни със сравнително ниска средно-претеглена себестойност и/или цена на придобиване. Това бе мотивирано от целесъобразността за намаляване на риска от поддържане на високи стокови нива при очертаваща се тенденция на спад в цената на оловото. Изпреварващата реакция на Монбат АД доведе до реализация на тези значителни количества на пазара. Същевременно, през същия период се наблюдава различен пазарен контекст, а именно: /а/ рециклиращата дивизия не поддържа високи стокови нива и /б/ силната променливост на кривата на цената на оловото, чийто коридор в рамките на дни варираше около 260 евро, причиниха почни нулева ликвидност и интерес от покупка на оловни сплави на спот пазара, респективно реализацията на количествата олово, които дивизия рециклиране би произвела за този период и беше възпрепятствана от поведението на спот пазара. Тенденцията се очаква да се промени през май 2018 до юни 2018.

3. Намаление в размер на 691 000 евро, произтичащо от консолидационния ефект на инвестиционните разходи в двата нови проекта – Монбат Италия и EAS Batteries. Размерът на консолидираните загуби от двете дружества е в рамките на планираните оперативни разходи преди дейността на двете дружества да достигне своята критична точка на равновесие, респективно да е в състояние да генерира EBITDA принос на ниво група. Съгласно оповестения ни бизнес план се очаква Монбат Италия да стигне точката на равновесие ‘приход-разход’ в средата на 2018 г. и да допринесе за груповия резултат през второ полугодие на 2018 г. Отново в съответствие с оповестените планове, EAS Batteries се очаква да има по-дълъг инвестиционен цикъл. И двата инвестиционни проекта се развиват по план.

В заключение е видно, че основният фактор за разликата в резултата към Февруари 2018  в сравнение със същия период на 2017 г. се дължи на лимитираните търговски обеми на дивизия рециклиране, предопределени от търговската ликвидност на спот пазара, сравнително ниската средно претеглена себестойност на реализираните обеми през 2017 г. в същата девизия, както и консолидираните оперативни резултати от инвестиционните ни проекти. Намалението в продажбите на стартерни батерии през Февруари 2018 г. не се повтаря през Март и Април 2018 г., а напротив тези месеци бележат ръст и поетапно възстановяване на загубените обеми.

Според прогнозите на ръководството ще наблюдаваме частично изместване на сезонния ефект през Април и Май 2018 г., респективно възстановяване на нивото но растеж спрямо 2017 през второто полугодие на 2018, където също очакваме проява на приноса на Монбат Италия.

Повече информация можете да намерите на: Център за Резултати.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com