Годишно общо събрание на акционерите

ФИНАНСОВИ
27 юни 2019

Във връзка с проведеното на 28.06.2019 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на МОНБАТ  АД, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите а именно:

1. Общото събрание на акционерите прие индивидуалния и консолидирания годишни доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г., одитираните индивидуален и консолидиран годишни финансови отчети на дружеството за 2018 г. и одиторските доклади, доклада относно политика за възнагражденията на членовете на СД за 2018 г., годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на МОНБАТ АД през 2018 г. и доклада за дейността на одитния комитет за 2018 г.

2. Общото събрание на акционерите прие решение    Част от печалбата на дружеството след данъци, реализирана през 2018 г.  в размер на 4 000 000 лева да бъдат разпределени на акционерите като дивидент, а сумата от 5 901 320,07 да бъде отнесена във фонд неразпределената от предходни години печалба. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на ОС. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

3. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

4. Общото събрание на акционерите преизбра одитния  комитет в следния състав:  Георги Стоянов Тренчев, Анелия Петкова Ангелова – Тумбева и Йордан Карабинов.

5. Общото събрание на акционерите прие решение за избор на  регистриран одитор на дружеството за 2019 г. съгласно предложението на одитния комитет, а именно специализирано одиторско предприятие Ernst & Young Audit ООД.

6. Общото събрание на акционерите овласти Съвета на директорите на дружеството да определи допълнително възнаграждение за 2018 г. на членовете на СД на МОНБАТ АД  в общ размер на до 500 000 лева, както и да разпредели допълнителните възнаграждения между членовете СД в рамките на гласувания размер.

7. Общото събрание на акционерите прие решение за удължаване на мандата за нови 5 години на всички членове на Съвета на директорите на Монбат АД: Атанас Бобоков, Пламен Бобоков, Стоян Сталев, Александър Чаушев, Николай Тренчев, Евелина Славчева, Флориан Хют, Петър Бозаджиев и Йордан Карабинов

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com

Приложения: