Групата монбат с нова електронна страница

ФИНАНСОВИ
16 февруари 2018

Новата електронна страница на Групата Монбат беше представена на 15 февруари 2018 г. по време на общото събрание на облигационерите. Участниците приеха ентсиазирано новата електронна страница, която поставя образец на много високо ниво за всички други компании на българския пазар и пазар в Централна и Източна Европа.

Проектът по структуриране и създаване на съдържанието на електронната страница директно ангажира висшето ръководство  и широк кръг от вътрешни заинтересовани страни: финасов отдел, директорът за връзки с инвеститорите,  отдел бизнес операции, отдел човешки ресурси, комитета по устойчиво развитие, маркетинг и комуникационни отдели. Фокус група, съставена от външни заинтересовани страни (анализатори и  партньори), даде своя принос за установяване на първоначалните цели на проекта и осигуряване на необходимите обратни връзки.

Новият раздел на електорната страница за връзки с инвеститорите открива новата дигитална идентичност за Монбат и отбелязва първата стъпка в комуникационната стратегия, която в съответствие с бизнес стратегията има за цел да обнови и интегрира последните придобивания като част от солидна група с план за дългосрочно разширяване.

За инвеститорите се предоставя възможност  да следят движението на цената на ценните книжа, издадени от Монбат директно чрез електорнната страница на емитента, да извличат необходимата информация посредством избор на документи в раздела IR пакет, да се абонират за корпоративни съобщения и получаване на финансови отчети.

От новата електронна страница настоящите и бъдеши инвеститори могат да получат и презентациите на компанията, както и прогнозата за 5 –годишен период.

Новата електронна страница на Монбат е разработена от италианската компания  Message Group, http://www.messagegroup.eu/, която предложи иновативния й дизайн. 

Новата електронна страница е достъпна от всички устройства – персонални компютри, таблети и мобилни телефони.

Адресът на новата електронна страница е www.monbatgroup.com

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413 
e-mail: investorrelations@monbat.com

контакт за медии
д-р Ваня Бабанин
Директор Маркетинг и комуникации
тел. +359 888 244 178
e-mail: media@monbat.com

Приложения: