Информация за обратно изкупуване на собствени акции

ФИНАНСОВИ
1 ноември 2012

През октомври 2012 г. „Монбат” АД е изкупило обратно 79 911 броя собствени акции при средна цена от 4.85 лева за една акция.

През октомври 2012 г. Монбат” АД е продало 200 200 броя акции от общия брой обратно изкупени акции.

Общият брой на притежаваните собствени акции към 31.10.2012 г. е 2 509 371 броя при средна цена от 5.88 лева за една акция.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com