Информация за обратно изкупуване на собствени акции

ФИНАНСОВИ
13 февруари 2013

С настоящото бихме искали да ви уведомим, че по стартиралата на 15.08.2012 г. единадесета процедура по обратно изкупуване на собствени акции на Монбат АД. Към 11.02.2013 г. са изкупени общо 365 576 броя акции на средна цена от 4.83 лева за акция.

Предвид изтичане на първоначално обявения краен срок, ръководството на „Монбат” АД обявява удължаване с нови 180 календарни дни на единадесета процедура по обратно изкупуване на собствени акции до размера на останалото количество акции, а именно 414 424 броя акции. В удължения срок на настоящата процедура в зависимост от пазарните условия СД по своя преценка може да променя минималната или максималната цена на обратно изкупуване.

В този случай дружеството уведомява КФН, БФБ, инвеститорите и обществеността, като уведомяването се извършва след приключване на борсовата сесия, най-късно до края на работния ден, предхождащ деня, от който влиза в сила промяната на минималната или максималната цена на обратното изкупуване.

Предвид покачването на цените на акциите на дружеството през последните няколко дни и достигане на максималната цена за обратно изкупуване, както и с оглед продължаване изпълнението на програмата за обратно изкупуване Монбат АД обявява промяна в параметрите на обратното изкупуване, а именно в частта, касаеща максималната цена.

Считано от 12.02.2013 г. максималната цена на обратно изкупуване на останалата част от акциите, подлежащи на обратно изкупуване по единадесета процедура, а именно 414 424 броя акции се коригира на 6.50 лева.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com