Информация за разпределяне на дивидент

ФИНАНСОВИ
27 юли 2012

С настоящото Ви уведомяваме, че във връзка с приетото решение на проведеното на 25.06.2012 г. ОСА на Монбат АД за разпределяне на дивидент Съветът на директорите на дружеството на свое заседание от 25.07.2012 г. прие следните условия за изплащане на дивидента на базата на установения общ размер от 6 300 000 лева:

  • Брутен размер на дивидента за една акция 0.17228 лева
  • Нетен размер на дивидента на една акция - 0.16367 лева за акционерите физически лица.
  • Избрана Търговска банка за изплащане на дивидента – Уникредит Булбанк АД 
  • Начин на изплащане на дивидент: На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър А на Централен депозитар /лични сметки/, дивидентът ще бъде изплащан чрез клоновете на Уникредит Булбанк АД. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър Б на Централен депозитар /клиентска подсметка при инвестиционен посредник/ дивидентът ще бъде изплащан чрез съответния инвестиционен посредник със съдействието на Централен депозитар.
  • Начален срок за изплащане на дивидента 03.09.2012 г.
  • Краен срок за изплащане на дивидента 03.12.2012 г.
  • След изтичане на крайният срок за изплащане на дивидента, в рамките на петгдишния давностен срок всеки акционер, който не е получил своя дивидент за 2011 г. ще може да го получи от дружеството в брой или по банков път след изрично отравено искане за това на адреса на управление на дружеството – гр. София, ул. Голо Бърдо № 4 или факс – 02 9882413. Неполучените и непотърсени дивиденти след изтичане на петгодишния давностен срок се отнасят във Фонд Резервен на дружеството.
  • СД на дружеството възлага на Изпълнителния директор на Монбат АД – Петър Петров да подпише договор с Уникредит Булбанк АД относно разпределянето на дивидента на акционерите.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com