5-годишен бизнес план

Групата на Монбат има за цел да увеличи EBITDA за 5-годишни хоризонт, достигайки 39,903 млн. евро от съществуващите бизнес операции, както и да реализира нови стратегически проекти с допълнителен EBITDA ефект от около 17,796 млн. евро и общ комбиниран ефект от 57,699 млн. Евро през 2026 г. Така предвижданият интензивен растеж ще бъде постигнат чрез два паралелни способа, а именно:

 • Ръст от настоящия бизнес модел:
  • Чрез съсредоточаване върху разширяването на пазара в нови географски райони по отношение на стартерни и камионски батерии и чрез използване на пълния производствен потенциал на производствените мощности в Старт АД.
  • Чрез съсредоточаване върху подобряването на производствения капацитет на дивизия Рециклиране и по този начин увеличаване на производството на олово и сплави и следователно достигане пълно покриване на производствените нужди за бизнес сегмента Батерии.
  • Чрез използване на потенциалана за снабдяване на същестуващите пазари за скрап батерии, както и на богатия на скрап батерии италиански пазар, за по-нататъшно увеличаване на вътрешното производство на олова и оловни сплави, като по този начин ще се постигне допълнителен положителен ефект в реазлираната брутна печалба. 
  • Чрез консолидиране на текущите резултати на Nour в краткосрочен план посредством съществуващи съоръжения за рециклиране на батерии и олово и клиентска база, и чрез увеличаване на капацитета за производство на батерии и за рециклиране и на целевата клиентска база след това.
  • Този способ ще повиши EBITDA на групата до ниво от 39,903 млн. евро.
 • Въвеждане в действие на стратегически проекти, които да осигурят както разширяване на мащаба на съществуващия бизнес модел, така и обезпечаване на източници на пределни приходи – нишова диверсификация в рециклирането и фокусирана продуктова диверсификация при литиево-йонните батерии с висока мощност. Този способ неизбежно допринася значителна част от планирания общ ръст – приблизително 17.796 млн. евро.

Предвидените стратегически проекти представляват увеличение на планираната EBITDA. След пълното операционализиране на даден стратегически проект, той ще бъде представян като част от настоящия/съществуващ бизнес модел.

2022-2026 Пет години растеж

ОСНОВЕН БИЗНЕС - ОРГАНИЧЕН РЪСТЕдиници2020 Резултати2021 Резултати2022 B2023 B2024 B2025 B2026 B
Обеми     
БатерииPcs3,077,9713,429,2343,588,7224,051,1164,271,4864,522,5184,770,759
ПлочиPcs139,652------
% растеж в обемитеPcs-3.05%11.41%4.65%12.88%5.44%5.88%5.49%
Олово и Оловни сплави - Харис Процес (Антимониеви сплави и Сплави богати на калай)MT3,343369531434446438429
Олово и Оловни сплави - Продажби към трети страниMT-2,1615,8332,0561,152--
Олово и Оловни сплави - Вътрешно-групова консумацияMT44,94543,95149,85554,22856,33156,63757,046
Консолидирани ПриходиEUR '000157,085193,760227,960231,453243,258255,788271,294
Консолидирана брутна печалба (без амортизационни отчисления)EUR '00039,62047,44953,75259,36162,35665,05468,171
консолидирана печалба %%25%24%24%26%26%25%25%
Консолидирана EBITDAEUR '00016,63223,03227,80332,11834,52937,54239,903
Нормализации свързани с обезценка на финансови активи/пасиви и провизия за сепараторEUR (000)1,730654-----
Консолидирана нормализирана EBITDAEUR (000)18,36223,68627,80332,11834,52937,54239,903
Консолидирана нормализирана EBITDA %%12%12%12%14%14%15%15%
Консолидирана нормализирана EBITDA органичен ръст%-1%29%17%16%8%9%6%
EBITDA СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРОЕКТИEUR '000-85856,31417,79617,796
Производство на Биполярни батерииEUR '000-85854,2539,2969,296
Фокусирана продуктова диверсификация в Литиево-йонни батерииEUR '000---2,0618,5008,500

Фактори, влияещи на резултатите

Бюджетът на основната дейност се базира на следните водещи фактори:

 • Цена на оловото на Лондонската метална борса (LME) 1900.
 • Увеличаване в обема на продажбите както на батерии, така и на олово и оловни сплави, произведени за вътрешно потребление.
 • Очакваното увеличение на продажбите на батерии се подкрепя от развитието на няколко нови географски пазара, придобиването на Societe Nouvelle des Accumulateurs Nour и леко увеличение на производствения капацитет.
 • Очакваното увеличение на производството на олова и оловни сплави е в съответствие с придобиването на Piombifera Italiana и Societe Nouvelle des Accumulateurs Nour.
 • Предвижда се вътрешното потребление на олово и оловни сплави да се покрива изцяло от завода за рециклиране през периода 2022 – 2026 г., а излишъкът от произведени количества да се продава на трети страни.
 • Очаква се EAS Batteries да продължат да показват положителни резултати, като се фокусират върху сключването на работни договори с трети страни като доходоносен бизнес поток и чрез комерсиализация на новото продуктово портфолио.

Приложения