5-годишен бизнес план

Основни акценти

Групата на Монбат има за цел да увеличи EBITDA за 5-годишни хоризонт, достигайки 36,5 млн. Евро от съществуващите бизнес операции, както и да реализира нови стратегически проекти с допълнителен EBITDA ефект от около 33 млн. Евро и общ комбиниран ефект от 69,5 млн. Евро през 2023 г. Така предвижданият интензивен растеж ще бъде постигнат чрез два паралелни способа, а именно:

 • Органичен ръст от настоящия бизнес модел:
  • Чрез съсредоточаване върху разширяването на пазара в нови географски райони по отношение на стартерни и камионски батерии и чрез използване на пълния производствен потенциал на производствените мощности в Старт АД.
  • Чрез използване на потенциала на за снабдяване на съществуващите пазари за скрап батерии, както и на богатия на скрап батерии италиански пазар, за по-нататъшно увеличаване на вътрешното производство на олово и оловни сплави, като по този начин ще се постигне допълнителен положителен ефект в реализираната брутна печалба.
  • Този способ ще повиши EBITDA на групата до ниво от 35.020 млн. евро
 • Въвеждане в действие на стратегически проекти, които да осигурят както разширяване на мащаба на съществуващия бизнес модел, така и обезпечаване на източници на пределни приходи – например, фокусирана продуктова диверсификация при литиево-йонни и биполярни батерии с висока мощност. Този способ неизбежно допринася за значителна част от планирания общ ръст – приблизително 34.140 млн. евро.

Предвидените стратегически проекти представляват увеличение на планираната EBITDA. След пълното операционализиране на даден стратегически проект, той ще бъде представян като част от настоящия/съществуващ бизнес модел.

2020-2025 Пет години растеж

ОСНОВЕН БИЗНЕС - ОРГАНИЧЕН РЪСТЕдиници

2019 одитирани данни

2020 одитирани20212022202320242025
Обеми        
БатерииБрой3,174,7983,077,9713,397,4733,573,1443,758,6993,954,7594,161,988
Плочи конвентирани в батерииБрой542139,652
% растеж в обемите (само батерии)- 3.05%10.38%5.17%5.19%5.22%5.24%
Олово и оловни сплави - Харис Процес (Антимониеви сплави и Сплави богати на калай) - трети страниMT5,2123,343-----
Олово и оловни сплави - консумация от трети страниMT--2,4002,400---
Олово и оловни сплави - Вътрешно-групова консумацияMT37,17144,94546,53456,06656,01956,63657,293
Консолидирани приходиEUR '000170,652157,085171,256181,311186,249197,091208,625
Консолидирана брутна печалба (без амортизационни отчисления)EUR '00039,17039,62046,22351,61753,28955,69158,200
Консолидирана печалба %%23%25%27%28%29%28%28%
Консолидирана EBITDA - органичен бизнесEUR '00018,56818,36224,01129,85731,07833,10635,020
Консолидирана EBITDA %%11%12%14%16%17%17%17%
EBITDA органичен ръст%- 1%31%24%4%7%6%
EBITDA СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРОЕКТИEUR '000-4,15010,52020,35934,140
Разширяване чрез придобивания (Nour)EUR '000-4,2354,71957896,341
Производство на биполярни батерииEUR '000-- 855,80112,50919,299
Фокусирана продуктова диверсификация в Литиево-йонни батерииEUR '000---2,0618,500
EBITDA БИЗНЕС ПЛАНОВЕEUR '000
Консервативен бизнес планEUR '00021,16022,25123,03323,09823,506
Основен бизнес планEUR '00024,01129,85731,07833,10635,020
Бизнес план амбицияEUR '00027,25733,68137,96342,12946,816
ЕБИТДА темп растеж с натрупване (Основен / Консервативен бизнес план)EUR '00088%75%74%70%67%
ЕБИТДА темп растеж с натрупване (Амбициозен / Основен бизнес план)EUR '00088%89%82%79%75%

Фактори, влияещи на резултатите

Бюджетът на основната дейност се базира на следните водещи фактори:

 • цена на оловото на Лондонската метална борса (LME) 1 700;
 • Увеличаване в обема на продажбите както на батерии, така и на олово и оловни сплави, произведени за вътрешно потребление.
 • Очакваното увеличение на продажбите на батерии се подкрепя от развитието на няколко нови географски пазара.
 • Очакваното увеличение на производството на олово и оловни сплави е в съответствие с придобиването на Piombifera Italiana.
 • Предвижда се продажбите на олово и оловни сплави към трети страни за периода 2021-2025 г. постепенно да се сведат до минимум и да се насочат за вътрешни цели на групата в резултат на увеличените нужди.
 • Очаква се EAS Batteries да намалят необходима подкрепа от страна на групата за покриване на оперативни разходи и като крайна цел да постигнат изравняване на разходи и приходи, като се фокусират върху разпространението на нови продуктови линии и подсигуряване на нови договори.
Приложения