5-годишен бизнес план

Основни акценти

Групата на Монбат има за цел да увеличи EBITDA за 5-годишни хоризонт, достигайки 36,5 млн. Евро от съществуващите бизнес операции, както и да реализира нови стратегически проекти с допълнителен EBITDA ефект от около 33 млн. Евро и общ комбиниран ефект от 69,5 млн. Евро през 2023 г. Така предвижданият интензивен растеж ще бъде постигнат чрез два паралелни способа, а именно:

 • Органичен ръст от настоящия бизнес модел:
  • Чрез съсредоточаване върху разширяването на пазара в нови географски райони по отношение на стартерни и камионски батерии и чрез използване на пълния производствен потенциал на производствените мощности в Старт АД.
  • Чрез използване на потенциалана за снабдяване на същестуващите пазари за скрап батерии, както и на богатия на спрап батерии италиански пазар, за по-нататъшно увеличаване на вътрешното производство на олова и оловни сплави, като по този начин ще се постигне допълнителен положителен ефект в реазлираната брутна печалба.
  • Този способ ще повиши EBITDA на групата до ниво от 36.5 млн. евро
 • Въвеждане в действие на стратегически проекти, които да осигурят както разширяване на мащаба на съществуващия бизнес модел, така и обезпечаване на източници на пределни приходи – нишова диверсификация в рециклирането и фокусирана продуктова диверсификация при литиево-йонните батерии с висока мощност. Този способ неизбежно допринася значителна част от планирания общ ръст – приблизително 33 млн. евро.

Предвидените стратегически проекти представляват увеличение на планираната EBITDA. След пълното операционализиране на даден стратегически проект, той ще бъде представян като част от настоящия/съществуващ бизнес модел.

2019-2023 Пет години растеж

ОСНОВЕН БИЗНЕС - ОРГАНИЧЕН РЪСТЕдиници

2017*

Одитирани

данни

2018

Одитирани

данни

20192020202120222023
Обеми        
батериинатурален бр.2 567 548 2 866 7253 433 4213 711 5814 027 7294 345 4764 487 340
% растеж в обемите12%20%8%9%8%3%
олово и оловни сплави - Харис Процес (Антимониеви сплави и Сплави богати на калай)MT7 7942 7593 5153 5153 5153 5153 515
олово и оловни сплави - Вътрешно-групова консумацияMT38 76834 92943 36452 78957 43758 15058 148
консолидирани приходиевро '000160 120150 288172 639185 770203 146220 227225 918
консолидирана брутна печалба (без амортизационни отчисления)евро '00037 10030 81539 68847 00452 13655 58956 728
консолидирана печалба %%23%21%23%25%26%25%25%
консолидирана EBITDA - органичен бизнесевро '00020 05111 53420 59928 37332 94935 72836 565
консолидирана EBITDA %%13%8%12%15%16%16%16%
EBITDA органичен ръст%-42%68%38%16%8%2%
EBITDA СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРОЕКТИевро '0002 6009 20019 60029 73033 010
Мащабиране чрез придобиванияевро '0002 6007 80013 70018 03020 810
Нишова диверсификация в Дивизия Рециклиранеевро '000--3 4003 7004 000
Фокусирана продуктова диверсификация в Литиево-йонни батерииевро '000-1 4002 5008 0008 000
ПЛАНОВЕевро '000
"БАЗИСЕН" ПЛАН НА ГРУПАТА МОНБАТевро '00020 59928 37332 94935 72836 565
ПЛАН "НАЙ-ДОБЪР СЦЕНАРИЙ" НА ГРУПАТА МОНБАТевро '00023 19937 57352 54965 45869 575
ЕБИТДА темп растеж с натрупване%89%62%40%25%6%

*(не-одитирана)

Фактори, влияещи на резултатитеБюджетът на основната дейност се базира на следните водещи фактори:

 • цена на оловото на Лондонската метална борса (LME) 1 800;
 • Увеличаване в обема на продажбите както на батерии, така и на олово и оловни сплави, произведени за вътрешно потребление.
 • Очакваното увеличение на продажбите на батерии се подкрепя от развитието на няколко нови географски пазара.
 • Очакваното увеличение на производството на олова и оловни сплави е в съответствие с придобиването на Piombifera Italiana.
 • Увеличение в коригираните цени във връзка със спада на борсовия индекс на оловото на акумулатрони батерии, с цел частична компенсация на по-ниската брутна печалба, реализирана в Дивизията за рециклиране, дължаща се на по-ниските нива на LME инкеса в сравнение с предходния период.
 • Предвижда се продажбите на олова и оловни сплави към трети страни за периода 2019-2023 г. да бъдат свързани предимно с продажбите на антимониеви олова и олово с високо съдържание на калай (и двата типа оловни сплави са Харис процес продукти), тъй вътрешно-груповата консумация на олова и оловни сплави с оглед нарастващите продажби се очаква да бъде висока.
 • Очаква се EAS Batteries да намалят необходима подкрепа от страна на групата за покриване на оперативни разходи до 1,3 млн. евро чрез възвръщане на част от традиционния си бизнес както и чрез постигане на ранна комерсиализация на новото продуктово портфолио, което ще бъде въведено на пазара през второто тримесечие на 2019 г.
Приложения