Информация за ценните книжа

Начин на изплащане на дивидентите: На акционерите, чиито сметки за ценни книжа са в регистър А на Централен депозитар /лични сметки/, дивидентите ще се изплащат чрез клоновете на Уникредит Булбанк. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа са в регистър Б на Централен депозитар /под-сметки на клиента в инвестиционен посредник/, дивидентите ще се изплащат чрез съответния инвестиционен посредник със съдействието на Централен депозитар.

След изтичане на крайната дата за изплащане на дивидента, в рамките на 5-годишния давностен срок, всички акционери, които не са получили дивидентите си за съответната година, имат право да получат дивидентите си от дружеството или чрез банков превод след отправяне на изрично заявление, адресирано до дружеството на адреса на управление: бул. "Черни връх" 32А, ет. 4, София 1407 или на факс: +359 29882413 или на електорен адрес: investorrelations@monbat.com След изтичане на 5-годишния давностен срок, дивиденти, които не са получени и не са били поискани, се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.