Общи Събрания

Поканата за общото събрание на акционерите съдържа цялата информация, изискуема от Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа, както и допълнителна информация относно упражняване правото на глас и възможността за включване на нови въпроси в дневния ред съгласно чл. 223а от Търговския закон.

Всички акционери се информират относно правилата, по които се свиква и провежда общото събрание на акционерите, включително правилата за гласуване посредством Устава на дружеството и поканата за всяко конкретно заседание на общото събрание на акционерите.

Видно от протоколите от общите събрания на акционерите, Съветът на директорите и избраният председател на заседанието на ОСА гарантират, че всеки акционер има право да изрази мнение и да зададе въпроси по време на общото събрание на акционерите. Акционерите, притежаващи акции с право на глас имат възможност да упражнят правото си на глас в общото събрание на акционерите директно, чрез пълномощник или чрез кореспонденция.

Като част от материалите за общото събрание на акционерите Съветът на директорите представя образец на пълномощно, Правила за гласуване чрез пълномощник и Правила за гласуване чрез кореспонденция.

Съгласно устава на дружеството е възможно общото събрание на акционерите на дружеството да се провежда и чрез използване на електронни средства. Упражняването на правото на глас чрез използване на електронни средства не е прилагано досега, тъй като съществено би оскъпило процесът на свикване и провеждане на общо събрание и предвид малкия брой акционери, които участват ежегодно в работата на общото събрание, използването на това средство е икономически необосновано.

Съветът на директорите

  • организира правилата и процедурите за провеждане на Общото събрание на акционерите по начин, който не прави процедурата за гласуване ненужно трудна или скъпа.
  • насърчава участието на акционерите в Общото събрание на акционерите и е осигурил възможност за дистанционно упражняване на правото на глас в общото събрание.
2023

Протокол

29.06.2023
Протокол от редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите на "Монбат" АД
29.06.2023
Протокол на Мандатната комисия
25.05.2023
Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Монбат" АД

Покана

25.05.2023
Покана
Поканаpdf5.61MB

Писмени материали

25.05.2023
Правила за гласуване чрез кореспонденция
25.05.2023
Диплома Искра Атанасова
25.05.2023
Доклад на Директора за връзки с инвеститорите на Монбат АД
25.05.2023
Устав на публично акционерно дружество Монбат АД
25.05.2023
Волеизявление
25.05.2023
CV Анелия Тумбева
25.05.2023
Пълномощно - образец
25.05.2023
Писмени материали
25.05.2023
Декларация Анелия Тумбева
25.05.2023
Правила за гласуване чрез пълномощник
25.05.2023
CV Саша Илиева
25.05.2023
Отчет за дейността на Одитния комитет
25.05.2023
Сертификат Анелия Тумбева
2022

Протокол

14.06.2022
Протокол от редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите на "Монбат" АД

Покана

05.05.2022
Покана
Поканаpdf5.14MB

Писмени материали

05.05.2022
Пълномощно - образец
05.05.2022
Писмени материали по дневния ред
05.05.2022
Волеизявление
05.05.2022
Правила за гласуване чрез кореспонденция
05.05.2022
Доклад на Директора за връзки с инвеститорите на Монбат АД за 2021
05.05.2022
Отчет за дейността на Одитния комитет за 2021
05.05.2022
Правила за гласуване чрез пълномощник
05.05.2022
Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Монбат" АД
2021

Протокол

11.06.2021
Протокол от редовно годишно заседание на Общото събрание на Монбат АД, 10.06.2021

Покана

29.04.2021
Покана
Поканаpdf487.24KB

Писмени материали

29.04.2021
Пълномощно - образец
29.04.2021
Доклад относно Политиката за възнагражденията
29.04.2021
Писмени материали
29.04.2021
Волеизявление
29.04.2021
Образец от подписа
29.04.2021
Правила за гласуване чрез пълномощник
29.04.2021
Отчет на одитния комитет
29.04.2021
Декларация
29.04.2021
Доклад на директора Връзки с инвеститорите
29.04.2021
Декларация
29.04.2021
Устав на публично акционерно дружество Монбат АД
29.04.2021
Протокол от заседание
29.04.2021
Декларация
29.04.2021
Правила за гласуване чрез кореспонденция
29.04.2021
Индивидуален отчет за доходите
29.04.2021
Резюме Виктор Спириев
29.04.2021
Свидетелство за съдимост
29.04.2021
Годишен индивидуален доклад за дейността
29.04.2021
Доклад на независимия одитор
29.04.2021
Декларация
2020

Протокол

23.09.2020
Протокол от заседание на Общото събрание на акционерите на Монбат АД

Покана

17.08.2020
Покана
Поканаpdf7.6MB

Писмени материали

17.08.2020
Правила за гласуване чрез кореспонденция на Монбат АД
17.08.2020
Чавдар Данев - CV
17.08.2020
Протокол от заседание на Съвета на директорите
17.08.2020
Годишен индивидуален доклад за дейността
17.08.2020
Чавдар Данев - Свидетелство за съдимост
17.08.2020
Петър Христов - Съгласие и образец на подписа
17.08.2020
Димитър Костадинов - Декларация
17.08.2020
Доклад на директора за връзки с инвеститорите 2019
17.08.2020
Декларация от Петър Христов
17.08.2020
Чавдар Данев - Декларация
17.08.2020
Георги Тренчев - Декларация
17.08.2020
Индивидуален отчет за доходите за 2019
17.08.2020
Писмени материали
17.08.2020
Правила на Монбат АД за гласуване чрез пълномощник на ОСА
17.08.2020
Чавдар Данев - Съгласие и образец на подписа
17.08.2020
Политика за възнагражденията
17.08.2020
Димитър Костадинов
17.08.2020
Отчет за дейността на Одитния комитет
17.08.2020
Димитър Костадинов - Декларация
17.08.2020
Волеизявление
17.08.2020
Декларация от Петър Христов
17.08.2020
Чавдар Данев - Декларация
17.08.2020
Петър Христов - Свидетелство за съдимост
17.08.2020
Одиторски доклад
17.08.2020
Анелия Тумбева
17.08.2020
Димитър Костадинов - Съгласие и образец на подписа
17.08.2020
Димитър Костадинов - Декларация
17.08.2020
Доклад за политиката за възнагражденията
17.08.2020
Декларация
17.08.2020
Чавдар Данев - Декларация
17.08.2020
Димитър Костадинов - Свидетелство за съдимост
17.08.2020
Пълномощно - образец
2019

Протокол

27.06.2019
Протокол от ОСА
21.05.2019
Протокол от ОСА

Покана

21.05.2019
Покана
Поканаpdf557.16KB

Писмени материали

21.05.2019
Волеизявление
21.05.2019
Декларация
21.05.2019
Декларация
21.05.2019
Доклад на директора за връзки с инвеститорите 2018
21.05.2019
Правилата на Монбат АД за гласуване чрез пълномощник на ОСА
21.05.2019
Отчет за дейността на одитния комитет
21.05.2019
Декларация
21.05.2019
Декларация
21.05.2019
Декларация
21.05.2019
Писмени материали
21.05.2019
Декларация
21.05.2019
Декларация
21.05.2019
Декларация
21.05.2019
Декларация
21.05.2019
Образец на пълномощно
2018

Протокол

25.06.2018
Протокол от ОСА
15.02.2018
Протокол от общо събрание на облигационерите

Покана

01.05.2018
Покана за ОСА
15.02.2018
Покана за първо общо събрание на облигационерите на Монбат АД

Писмени материали

01.05.2018
Образец на пълномощно
01.05.2018
Писмени материали
01.05.2018
Волеизявление
01.05.2018
Правилата на Монбат АД за гласуване чрез пълномощник на ОСА
01.05.2018
Политика за възнагражденията
01.05.2018
Доклад за дейността на одитния комитет
01.05.2018
Доклад на директора за връзки с инвеститорите 2017
01.05.2018
Правила за гласуване чрез кореспонденция на Монбат АД
01.05.2018
Доклади за дейността на съвета на директорите и одиторски доклади на Монбат АД
15.02.2018
Правилата на Монбат АД за гласуване чрез пълномощник на Общо събрание на облигационерите
15.02.2018
Волеизявление
15.02.2018
Ди Ви Инвест ЕАД
15.02.2018
Правила за гласуване чрез кореспонденция на облигационерите на Монбат АД
15.02.2018
Образец на пълномощно
15.02.2018
Автобиография на Красимир Петков
2017

Покана

26.06.2017
Покана за ОСА

Протокол

26.06.2017
Протокол от ОСА

Писмени материали

26.06.2017
Отчет за дейността на одиторския комитет
26.06.2017
Устав
Уставpdf522.47KB
26.06.2017
Волеизявление
26.06.2017
Доклад на независимия одитор
26.06.2017
Консолидиран Доклад на СД 2016
26.06.2017
Гласуване чрез кореспонденция
26.06.2017
Декларация за корпоративно управление
26.06.2017
Йордан Карабинов Сертификат
26.06.2017
Политика за възнагражденията
26.06.2017
Писмени материали
26.06.2017
Финансов отчет
26.06.2017
Георги Тренчев CV
26.06.2017
Доклад на независимия одитор
26.06.2017
Йордан Карабинов CV
26.06.2017
Доклад на директора за връзки с инвеститорите 2016
26.06.2017
Волеизявление
26.06.2017
Доклад на СД
26.06.2017
Гласуване чрез пълномощник
26.06.2017
Консолидиран Финансов отчет
26.06.2017
Консолидирана декларация за корпоративно управление
26.06.2017
Йордан Карабинов Сертификати
2016

Покана

27.06.2016
Покана за ОСА

Протокол

27.06.2016
Протокол от ОСА

Писмени материали

27.06.2016
Доклад на директора за връзки с инвеститорите
27.06.2016
Писмени материали
27.06.2016
Пълномощно чрез кореспонденция
27.06.2016
Отчет за дейността на одиторския комитет
27.06.2016
Волеизявление
27.06.2016
Политика за възнагражденията
27.06.2016
Писмени материали
27.06.2016
Пълномощно
2015

Покана

25.06.2015
Покана за ОСА

Протокол

25.06.2015
Протокол от ОСА

Писмени материали

25.06.2015
Образец от подпис
25.06.2015
Петерханс CV
25.06.2015
Волеизявление
25.06.2015
Образец от подпис
25.06.2015
Писмени материали
25.06.2015
Декларация
25.06.2015
Образец от подпис
25.06.2015
Уведомление
25.06.2015
Декларация
25.06.2015
Декларация чл. 234
25.06.2015
Протокол от старо ОСА
25.06.2015
Доклад на директора за връзки с инвеститорите 2014
2014

Покана

30.06.2014
Покана за ОСА

Протокол

30.06.2014
Протокол от ОСА

Писмени материали

30.06.2014
Доклад на независимия одитор
30.06.2014
Пълномощно
30.06.2014
Доклад на СД
30.06.2014
Доклад на директора за връзки с инвеститорите
30.06.2014
Консолидиран Финансов отчет
30.06.2014
Волеизявление
30.06.2014
Пълномощно на юридическо лице
30.06.2014
Финансов отчет
30.06.2014
Писмени материали
30.06.2014
Консолидиран доклад на независими одитори
30.06.2014
Консолидиран Доклад на СД
2013

Покана

26.06.2013
Покана за ОСА

Протокол

26.06.2013
Протокол от ОСА

Писмени материали

26.06.2013
Протокол от ОСА
26.06.2013
Консолидиран Финансов отчет
26.06.2013
Пълномощно на юридическо лице
26.06.2013
Отчет за дейността на одиторския комитет
26.06.2013
Финансов отчет
26.06.2013
Писмени материали
26.06.2013
Втори Одиторски доклад
26.06.2013
Пълномощно
26.06.2013
Консолидиран Доклад на СД
26.06.2013
Волеизявление
26.06.2013
Политика за възнагражденията
26.06.2013
Одиторски доклад
2012

Покана

25.06.2012
Покана за ОСА

Протокол

25.06.2012
Протокол от ОСА

Писмени материали

25.06.2012
Пълномощно
25.06.2012
Одитен Комитет отчет
25.06.2012
Правила за гласуване
25.06.2012
Информация за членовете на борда
25.06.2012
Правила за гласуване чрез кореспонденция
25.06.2012
Волеизявление
25.06.2012
Писмени материали