Представяне на акциите
BGN 3.18 0 %
Информацията се предоставя с 60 мин. закъснение на 17.05.2024
Меню
Батерии

Икономическата група Монбат предлага широка гама акумулаторни батерии и решения за разнообразни крайни приложения

Автомобилна промишленост
Automotive
Селско стопанство
Agriculture
Обществен транспорт
Public Transportation
Корабоплаване
Marine
Отбрана
Defence
Производствена промишленост
Industrial
Аерокосмическа промишленост
Aerospace
Телекомуникации
Telecommunications
Възобновяеми източници
Renewable
sources

ОЛОВНО-КИСЕЛИ БАТЕРИИ

Разгледайте нашето портфолио

Направлението Оловно-кисели батерии се фокусира върху производството на оловно-кисели стартерни и стационарни акумулаторни батерии и тяхното обслужване. Продуктите в този сегмент могат да бъдат разделени в следните основни групи:

 • стартерни акумулаторни батерии
 • стационарни акумулаторни батерии
 • акумулаторни батерии с циклично приложение
 • специални акумулаторни батерии
 • локомотивни батерии
 • батерии за свободното време

РЕЦИКЛИРАНЕ контакти

РЕЦИКЛИРАНЕ контакти

Направлението оперира в областите рециклиране и търговия с:

 • употребявани оловно-кисели батерии
 • оловни сплави
 • полиетилен и полипропиленови материали

Заводите за рециклиране се намират в България, Румъния, Сърбия и Италия.

ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ

Вижте нашите ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ

Литиево-йонният бизнес сегмент оперира под марката EAS и осигурява клетки и системи, базирани на безопасна и доказана LFP-химия. Внедрената технология с цилиндрични клетки и модулният подход за конфигуриране на батериите и системите позволяват на EAS да поддържа атрактивна продуктова гама от акумулаторни батерии с висока мощност за избрани отрасли на промишлеността като:

 • обществен транспорт
 • търговски автопарк
 • строителни машини
 • морски транспорт
 • пристанища
 • летищни дейности
EUR 1 = BGN 1.9558

Общи Събрания

Поканата за общото събрание на акционерите съдържа цялата информация, изискуема от Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа, както и допълнителна информация относно упражняване правото на глас и възможността за включване на нови въпроси в дневния ред съгласно чл. 223а от Търговския закон.

Всички акционери се информират относно правилата, по които се свиква и провежда общото събрание на акционерите, включително правилата за гласуване посредством Устава на дружеството и поканата за всяко конкретно заседание на общото събрание на акционерите.

Видно от протоколите от общите събрания на акционерите, Съветът на директорите и избраният председател на заседанието на ОСА гарантират, че всеки акционер има право да изрази мнение и да зададе въпроси по време на общото събрание на акционерите. Акционерите, притежаващи акции с право на глас имат възможност да упражнят правото си на глас в общото събрание на акционерите директно, чрез пълномощник или чрез кореспонденция.

Като част от материалите за общото събрание на акционерите Съветът на директорите представя образец на пълномощно, Правила за гласуване чрез пълномощник и Правила за гласуване чрез кореспонденция.

Съгласно устава на дружеството е възможно общото събрание на акционерите на дружеството да се провежда и чрез използване на електронни средства. Упражняването на правото на глас чрез използване на електронни средства не е прилагано досега, тъй като съществено би оскъпило процесът на свикване и провеждане на общо събрание и предвид малкия брой акционери, които участват ежегодно в работата на общото събрание, използването на това средство е икономически необосновано.

Съветът на директорите

 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012

Писмени материали

25/05/2023
Сертификат Анелия Тумбева
pdf 31,34 KB Download
25/05/2023
Правила за гласуване чрез кореспонденция
doc 48,00 KB Download
25/05/2023
Диплома Искра Атанасова
pdf 177,19 KB Download
25/05/2023
Доклад на Директора за връзки с инвеститорите на Монбат АД
pdf 169,63 KB Download
25/05/2023
Устав на публично акционерно дружество Монбат АД
doc 311,50 KB Download
25/05/2023
Волеизявление
doc 68,00 KB Download
25/05/2023
CV Анелия Тумбева
doc 90,00 KB Download
25/05/2023
Пълномощно – образец
doc 62,00 KB Download
25/05/2023
Писмени материали
doc 99,50 KB Download
25/05/2023
Декларация Анелия Тумбева
pdf 69,90 KB Download
25/05/2023
Правила за гласуване чрез пълномощник
doc 38,00 KB Download
25/05/2023
CV Саша Илиева
doc 61,50 KB Download
25/05/2023
Отчет за дейността на Одитния комитет
pdf 4,31 MB Download

Покана

25/05/2023
Покана
pdf 5,61 MB Download

Протокол

29/06/2023
Протокол от редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „Монбат“ АД
pdf 1,59 MB Download
29/06/2023
Протокол на Мандатната комисия
pdf 1,32 MB Download
25/05/2023
Протокол от заседание на Съвета на директорите на „Монбат“ АД
pdf 7,46 MB Download

Писмени материали

05/05/2022
Правила за гласуване чрез кореспонденция
doc 48,00 KB Download
05/05/2022
Правила за гласуване чрез пълномощник
doc 38,00 KB Download
05/05/2022
Писмени материали по дневния ред
doc 92,00 KB Download
05/05/2022
Доклад на Директора за връзки с инвеститорите на Монбат АД за 2021
pdf 170,67 KB Download
05/05/2022
Протокол от заседание на Съвета на директорите на „Монбат“ АД
pdf 5,37 MB Download
05/05/2022
Отчет за дейността на Одитния комитет за 2021
pdf 287,69 KB Download
05/05/2022
Волеизявление
doc 68,50 KB Download
05/05/2022
Пълномощно – образец
doc 62,00 KB Download

Покана

05/05/2022
Покана
pdf 300,78 KB Download

Протокол

14/06/2022
Протокол от редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „Монбат“ АД
pdf 1,35 MB Download

Писмени материали

29/04/2021
Писмени материали
doc 88,50 KB Download
29/04/2021
Устав на публично акционерно дружество Монбат АД
pdf 348,15 KB Download
29/04/2021
Годишен индивидуален доклад за дейността
pdf 3,23 MB Download
29/04/2021
Правила за гласуване чрез пълномощник
doc 38,00 KB Download
29/04/2021
Правила за гласуване чрез кореспонденция
doc 48,00 KB Download
29/04/2021
Пълномощно – образец
doc 59,50 KB Download
29/04/2021
Доклад на директора Връзки с инвеститорите
pdf 171,83 KB Download
29/04/2021
Резюме Виктор Спириев
doc 14,09 KB Download
29/04/2021
Волеизявление
doc 64,00 KB Download
29/04/2021
Протокол от заседание
pdf 544,05 KB Download
29/04/2021
Доклад на независимия одитор
pdf 573,81 KB Download
29/04/2021
Отчет на одитния комитет
pdf 459,87 KB Download
29/04/2021
Индивидуален отчет за доходите
pdf 2,85 MB Download
29/04/2021
Доклад относно Политиката за възнагражденията
pdf 846,19 KB Download
29/04/2021
Декларация
pdf 69,60 KB Download
29/04/2021
Свидетелство за съдимост
pdf 3,10 MB Download
29/04/2021
Образец от подписа
pdf 2,36 MB Download
29/04/2021
Декларация
pdf 2,97 MB Download
29/04/2021
Декларация
pdf 3,74 MB Download
29/04/2021
Декларация
pdf 4,97 MB Download

Покана

29/04/2021
Покана
pdf 487,24 KB Download

Протокол

11/06/2021
Протокол от редовно годишно заседание на Общото събрание на Монбат АД, 10.06.2021
pdf 489,63 KB Download

Писмени материали

17/08/2020
Георги Тренчев – Декларация
pdf 192,23 KB Download
17/08/2020
Петър Христов – Свидетелство за съдимост
17/08/2020
Анелия Тумбева
pdf 69,60 KB Download
17/08/2020
Чавдар Данев – Свидетелство за съдимост
17/08/2020
Писмени материали
pdf 217,27 KB Download
17/08/2020
Димитър Костадинов
pdf 87,46 KB Download
17/08/2020
Декларация
pdf 4,32 MB Download
17/08/2020
Декларация от Петър Христов
pdf 6,34 MB Download
17/08/2020
Декларация от Петър Христов
pdf 8,56 MB Download
17/08/2020
Правила за гласуване чрез кореспонденция на Монбат АД
pdf 19,94 KB Download
17/08/2020
Правила на Монбат АД за гласуване чрез пълномощник на ОСА
pdf 140,63 KB Download
17/08/2020
Димитър Костадинов – Съгласие и образец на подписа
pdf 5,25 MB Download
17/08/2020
Петър Христов – Съгласие и образец на подписа
pdf 6,71 MB Download
17/08/2020
Отчет за дейността на Одитния комитет
pdf 547,66 KB Download
17/08/2020
Чавдар Данев – Декларация
pdf 7,20 MB Download
17/08/2020
Чавдар Данев – Декларация
pdf 3,18 MB Download
17/08/2020
Чавдар Данев – Декларация
pdf 2,98 MB Download
17/08/2020
Чавдар Данев – CV
pdf 267,78 KB Download
17/08/2020
Чавдар Данев – Съгласие и образец на подписа
pdf 2,38 MB Download
17/08/2020
Димитър Костадинов – Декларация
pdf 3,49 MB Download
17/08/2020
Димитър Костадинов – Декларация
pdf 2,97 MB Download
17/08/2020
Димитър Костадинов – Декларация
pdf 6,78 MB Download
17/08/2020
Димитър Костадинов – Свидетелство за съдимост
pdf 11,28 MB Download
17/08/2020
Протокол от заседание на Съвета на директорите
pdf 2,00 MB Download
17/08/2020
Доклад за политиката за възнагражденията
pdf 1,88 MB Download
17/08/2020
Политика за възнагражденията
pdf 238,21 KB Download
17/08/2020
Доклад на директора за връзки с инвеститорите 2019
pdf 172,16 KB Download
17/08/2020
Волеизявление
doc 64,00 KB Download
17/08/2020
Пълномощно – образец
doc 59,50 KB Download
17/08/2020
Индивидуален отчет за доходите за 2019
pdf 271,86 KB Download
17/08/2020
Одиторски доклад
pdf 323,29 KB Download
17/08/2020
Годишен индивидуален доклад за дейността
pdf 3,47 MB Download

Покана

17/08/2020
Покана
pdf 7,60 MB Download

Протокол

23/09/2020
Протокол от заседание на Общото събрание на акционерите на Монбат АД
pdf 489,63 KB Download

Писмени материали

21/05/2019
Отчет за дейността на одитния комитет
pdf 780,88 KB Download
21/05/2019
Волеизявление
doc 64,00 KB Download
21/05/2019
Декларация
pdf 620,62 KB Download
21/05/2019
Декларация
pdf 479,46 KB Download
21/05/2019
Декларация
pdf 5,28 MB Download
21/05/2019
Декларация
pdf 527,92 KB Download
21/05/2019
Декларация
pdf 710,30 KB Download
21/05/2019
Декларация
pdf 723,68 KB Download
21/05/2019
Декларация
pdf 463,12 KB Download
21/05/2019
Декларация
pdf 398,44 KB Download
21/05/2019
Декларация
pdf 487,65 KB Download
21/05/2019
Доклад на директора за връзки с инвеститорите 2018
pdf 175,88 KB Download
21/05/2019
Писмени материали
pdf 216,76 KB Download
21/05/2019
Образец на пълномощно
doc 59,50 KB Download
21/05/2019
Правилата на Монбат АД за гласуване чрез пълномощник на ОСА
doc 38,00 KB Download

Покана

21/05/2019
Покана
pdf 101,28 KB Download

Протокол

27/06/2019
Протокол от ОСА
pdf 1,80 MB Download
21/05/2019
Протокол от ОСА
pdf 372,51 KB Download

Писмени материали

01/05/2018
Доклад за дейността на одитния комитет
pdf 403,11 KB Download
01/05/2018
Образец на пълномощно
doc 59,50 KB Download
01/05/2018
Политика за възнагражденията
pdf 369,05 KB Download
01/05/2018
Доклади за дейността на съвета на директорите и одиторски доклади на Монбат АД
pdf 192,91 KB Download
01/05/2018
Волеизявление
doc 64,00 KB Download
01/05/2018
Доклад на директора за връзки с инвеститорите 2017
pdf 175,88 KB Download
01/05/2018
Правилата на Монбат АД за гласуване чрез пълномощник на ОСА
doc 38,00 KB Download
01/05/2018
Правила за гласуване чрез кореспонденция на Монбат АД
doc 48,00 KB Download
01/05/2018
Писмени материали
pdf 218,52 KB Download
15/02/2018
Волеизявление
pdf 241,23 KB Download
15/02/2018
Автобиография на Красимир Петков
pdf 116,17 KB Download
15/02/2018
Ди Ви Инвест ЕАД
pdf 174,83 KB Download
15/02/2018
Образец на пълномощно
pdf 222,83 KB Download
15/02/2018
Правилата на Монбат АД за гласуване чрез пълномощник на Общо събрание на облигационерите
pdf 228,67 KB Download
15/02/2018
Правила за гласуване чрез кореспонденция на облигационерите на Монбат АД
pdf 276,26 KB Download

Покана

01/05/2018
Покана за ОСА
pdf 202,63 KB Download
15/02/2018
Покана за първо общо събрание на облигационерите на Монбат АД
pdf 1,18 MB Download

Протокол

25/06/2018
Протокол от ОСА
pdf 489,63 KB Download
15/02/2018
Протокол от общо събрание на облигационерите
pdf 9,35 MB Download

Писмени материали

26/06/2017
Волеизявление
pdf 249,83 KB Download
26/06/2017
Доклад на директора за връзки с инвеститорите 2016
pdf 175,67 KB Download
26/06/2017
Гласуване чрез кореспонденция
pdf 168,43 KB Download
26/06/2017
Гласуване чрез пълномощник
pdf 140,57 KB Download
26/06/2017
Писмени материали
pdf 221,58 KB Download
26/06/2017
Устав
pdf 522,47 KB Download
26/06/2017
Йордан Карабинов CV
pdf 262,89 KB Download
26/06/2017
Йордан Карабинов Сертификат
pdf 681,59 KB Download
26/06/2017
Йордан Карабинов Сертификати
pdf 200,68 KB Download
26/06/2017
Волеизявление
pdf 249,77 KB Download
26/06/2017
Георги Тренчев CV
pdf 314,08 KB Download
26/06/2017
Консолидиран Доклад на СД 2016
pdf 1,06 MB Download
26/06/2017
Доклад на СД
pdf 1,21 MB Download
26/06/2017
Политика за възнагражденията
pdf 397,75 KB Download
26/06/2017
Отчет за дейността на одиторския комитет
pdf 603,40 KB Download
26/06/2017
Доклад на независимия одитор
pdf 506,01 KB Download
26/06/2017
Декларация за корпоративно управление
pdf 531,28 KB Download
26/06/2017
Консолидирана декларация за корпоративно управление
pdf 401,30 KB Download
26/06/2017
Финансов отчет
pdf 268,75 KB Download
26/06/2017
Доклад на независимия одитор
pdf 456,65 KB Download
26/06/2017
Консолидиран Финансов отчет
pdf 366,21 KB Download

Покана

26/06/2017
Покана за ОСА
pdf 191,28 KB Download

Протокол

26/06/2017
Протокол от ОСА
pdf 370,94 KB Download

Писмени материали

27/06/2016
Волеизявление
pdf 249,21 KB Download
27/06/2016
Отчет за дейността на одиторския комитет
pdf 209,48 KB Download
27/06/2016
Доклад на директора за връзки с инвеститорите
pdf 271,47 KB Download
27/06/2016
Писмени материали
pdf 2,45 MB Download
27/06/2016
Пълномощно чрез кореспонденция
pdf 249,60 KB Download
27/06/2016
Пълномощно
pdf 216,42 KB Download
27/06/2016
Политика за възнагражденията
pdf 273,91 KB Download
27/06/2016
Писмени материали
pdf 478,02 KB Download

Покана

27/06/2016
Покана за ОСА
pdf 300,78 KB Download

Протокол

27/06/2016
Протокол от ОСА
pdf 10,85 MB Download

Писмени материали

25/06/2015
Петерханс CV
pdf 116,17 KB Download
25/06/2015
Декларация чл. 234
pdf 161,07 KB Download
25/06/2015
Волеизявление
pdf 249,21 KB Download
25/06/2015
Декларация
pdf 84,10 KB Download
25/06/2015
Доклад на директора за връзки с инвеститорите 2014
pdf 200,47 KB Download
25/06/2015
Уведомление
pdf 87,24 KB Download
25/06/2015
Образец от подпис
pdf 216,42 KB Download
25/06/2015
Протокол от старо ОСА
pdf 698,63 KB Download
25/06/2015
Образец от подпис
pdf 222,83 KB Download
25/06/2015
Образец от подпис
pdf 73,61 KB Download
25/06/2015
Декларация
pdf 158,61 KB Download
25/06/2015
Писмени материали
pdf 334,35 KB Download

Покана

25/06/2015
Покана за ОСА
pdf 295,11 KB Download

Протокол

25/06/2015
Протокол от ОСА
pdf 2,18 MB Download

Писмени материали

30/06/2014
Доклад на СД
pdf 1,12 MB Download
30/06/2014
Консолидиран доклад на независими одитори
pdf 181,37 KB Download
30/06/2014
Консолидиран Финансов отчет
pdf 388,44 KB Download
30/06/2014
Волеизявление
pdf 249,21 KB Download
30/06/2014
Доклад на независимия одитор
pdf 326,71 KB Download
30/06/2014
Финансов отчет
pdf 707,59 KB Download
30/06/2014
Доклад на директора за връзки с инвеститорите
pdf 273,72 KB Download
30/06/2014
Консолидиран Доклад на СД
pdf 1 003,37 KB Download
30/06/2014
Пълномощно на юридическо лице
pdf 216,42 KB Download
30/06/2014
Пълномощно
pdf 222,83 KB Download
30/06/2014
Писмени материали
pdf 335,28 KB Download

Покана

30/06/2014
Покана за ОСА
pdf 281,84 KB Download

Протокол

30/06/2014
Протокол от ОСА
pdf 456,10 KB Download

Писмени материали

26/06/2013
Консолидиран Доклад на СД
pdf 836,53 KB Download
26/06/2013
Отчет за дейността на одиторския комитет
pdf 209,11 KB Download
26/06/2013
Одиторски доклад
pdf 323,93 KB Download
26/06/2013
Втори Одиторски доклад
pdf 323,93 KB Download
26/06/2013
Консолидиран Финансов отчет
pdf 834,88 KB Download
26/06/2013
Волеизявление
pdf 249,21 KB Download
26/06/2013
Финансов отчет
pdf 163,67 KB Download
26/06/2013
Протокол от ОСА
pdf 343,07 KB Download
26/06/2013
Пълномощно
pdf 216,42 KB Download
26/06/2013
Пълномощно на юридическо лице
pdf 222,83 KB Download
26/06/2013
Политика за възнагражденията
pdf 273,46 KB Download
26/06/2013
Писмени материали
pdf 340,71 KB Download

Покана

26/06/2013
Покана за ОСА
pdf 422,78 KB Download

Протокол

26/06/2013
Протокол от ОСА
pdf 633,45 KB Download

Писмени материали

25/06/2012
Одитен Комитет отчет
pdf 92,06 KB Download
25/06/2012
Волеизявление
pdf 205,29 KB Download
25/06/2012
Информация за членовете на борда
pdf 283,65 KB Download
25/06/2012
Пълномощно
pdf 222,41 KB Download
25/06/2012
Правила за гласуване чрез кореспонденция
pdf 168,43 KB Download
25/06/2012
Правила за гласуване
pdf 140,57 KB Download
25/06/2012
Писмени материали
pdf 129,09 KB Download

Покана

25/06/2012
Покана за ОСА
pdf 129,71 KB Download

Протокол

25/06/2012
Протокол от ОСА
pdf 489,63 KB Download