Права на акционерите

Акционерите в публични дружества имат множество права, регламентирани от българското законодателство. Най-важният закон е Законът за публично предлагане на ценни книжа.

Правата на акционерите са:

Shareholder rights

Правото да обжалват решенията на Общото събрание, когато те противоречат на българското законодателство. Съветът на директорите на Монбат гарантира равнопоставено третиране на всички акционери на дружеството, включително миноритарни и чуждестранни инвеститори, защитава техните права и улеснява упражняването им в границите, разрешени от приложимото законодателство и в съответствие с устава на дружеството.

Приложения