Създаване на добавена стойност

Монбат демонстрира ръст и устойчивост при създаването на добавена стойност. В основата на този успех са добрите оперативни резултати, които произтичат от силата на вертикалната интеграция в групата и естественото хеджиране. Въз основа на тези резултати, Монбат успява да обезпечи следващото стъпало на растеж, чрез инвестициите в нови източници на пределни приходи, респективно увеличи добавената стойност на групата през 2021 г.

index

Източник на богатство (фискална година 2021 г.)

0 Източник на богатство
Множител (EV) – 8,45 пъти
6,1% в сравнение с предходната година
1 Добавена стойност на групата
EV - 200 160 (евро '000)
21,2% в сравнение с предходната година
2 Печалба на акционерите
Доходност на акция – 0,04 евро
184,1% в сравнение с предходната година
3 Оперативен резултат
Коригирана EBITDA - 23 686 (евро '000)
29% в сравнение с предходната година
4 Оценка
M/B – 1.03 пъти
36,7% в сравнение с предходната година

Въз основа на тези резултати, Монбат успява да гарантира следващата фаза на растеж, чрез инвестициите в нови източници на приходи и респективно да увеличи добавената стойност на групата с 21.2% през 2021 г.

Въпреки трудната икономическа ситуация, произтичаща от пандемията Covid-19 и други събития с нерегулярен характер, икономическата група на Монбат демонстрира устойчиви оперативни резултати през 2019 г., 2020 г., и 2021 г. EBITDA се увеличава с 30,2% на годишна база, в сравнение с предходната година (23 905 милиона евро за 2021 г.), най-вече поради адекватните действия, предприети от ръководството за противодействие на неблагоприятните икономически фактори.

Приложения