Управление на резултатите и насоки

Оперативни резултати
на групата за
първа половина на
2022 г.
(евро '000)

Приходи

97 945

8.59% спрямо съпоставимия период

НОРМАЛИЗИРАНА EBITDA

8 338

-36.42% спрямо съпоставимия период

ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ДАНЪЦИ

2 541

-56.47% спрямо съпоставимия период

Фактори за оперативния резултат
на групата за
първа половина на
2022 г.
(евро '000)

 

 

EBITDA НА ДИВИЗИЯ БАТЕРИИ

5 887

-29.7% спрямо съпоставимия период

EBITDA НА ДИВИЗИЯ РЕЦИКЛИРАНЕ

1 855

-64.6% спрямо съпоставимия период

EBITDA ОТ ДРУГИ БИЗНЕС ДЕЙНОСТИ

280

-26.5% спрямо съпоставимия период

EBITDA NOUR GROUP

541

100.00% спрямо съпоставимия период

Сравнителен анализ на

резултата за първа половина на 2022 г.

(евро '000)КОНСОЛИДИРАНА ГРУПОВА EBITDA ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ ДЕЙНОСТИ

8 338

-36.42% спрямо съпоставимия период

EBITDA НА БИЗНЕС СЕГМЕНТ OЛОВНО-КИСЕЛИ БАТЕРИИ

5 887

-29.7% спрямо съпоставимия период