Управление на резултатите и насоки

Оперативни резултати 
към трето тримесечие
2019 г. групата отчита 
(евро '000)

Приходи

120 427

10.37% спрямо същия период на 2018 г.

EBITDA ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ ДЕЙНОСТИ

14 051

48.98% спрямо същия период на 2018 г.

НЕТНА ПЕЧАЛБА ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ ДЕЙНОСТИ СЛЕД ДАНЪЦИ

5 341

274% спрямо същия период на 2018 г.

Фактори за оперативния резултат 
към трето тримесечие
2019 г. групата отчита 
(евро '000)

 

 

EBITDA НА ДИВИЗИЯ БАТЕРИИ

8 748

22.66% спрямо същия период на 2018 г.

EBITDA НА ДИВИЗИЯ РЕЦИКЛИРАНЕ

8 090

80.86% спрямо същия период на 2018 г.

EBITDA ОТ ДРУГИ БИЗНЕС ДЕЙНОСТИ

-2 390

16.59% спрямо същия период на 2018 г.

Сравнителен анализ на

резултата към трето тримесечие на 2019 г. (евро '000)КОНСОЛИДИРАНА ГРУПОВА

EBITDA ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ ДЕЙНОСТИ

14 051

48.98% спрямо същия период на 2018 г.

EBITDA НА БИЗНЕС СЕГМЕНТ OЛОВНО-КИСЕЛИ БАТЕРИИ

15 564

41.98% спрямо същия период на 2018 г.