Управление на резултатите и насоки

Оперативни резултати
на групата за първото шестмесечие на
2023 г.
(евро '000)

Приходи от продължаващи дейности

101 385

3,51% спрямо съпоставимия период

НОРМАЛИЗИРАНА EBITDA от продължаващи дейности

9 239

(2,75%) спрямо съпоставимия период

ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ДАНЪЦИ от продължаващи дейности

1 630

(59,67%) спрямо съпоставимия период

Фактори за оперативния резултат
на групата за първото шестмесечие на
2023 г.
(евро '000)

 

 

EBITDA НА ДИВИЗИЯ БАТЕРИИ

4 944

(16%) спрямо съпоставимия период

EBITDA НА ДИВИЗИЯ РЕЦИКЛИРАНЕ

2 886

56% спрямо съпоставимия период

EBITDA ОТ ДРУГИ БИЗНЕС ДЕЙНОСТИ

147

(50%) спрямо съпоставимия период

EBITDA NOUR GROUP

1 316

100%