Управление на резултатите и насоки

Оперативни резултати
на групата към
трето тримесечие
2020 г.
(евро '000)

Приходи

112 749

-5.46% спрямо съпоставимия период

EBITDA ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ ДЕЙНОСТИ

14 196

2.71% спрямо съпоставимия период

НЕТНА ПЕЧАЛБА ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ ДЕЙНОСТИ ПРЕДИ ДАНЪЦИ

4 966

-19.42% спрямо съпоставимия период

Фактори за оперативния резултат
на групата към
трето тримесечие
2020 г.
(евро '000)

 

 

EBITDA НА ДИВИЗИЯ БАТЕРИИ

11 433

30.76% спрямо съпоставимия период

EBITDA НА ДИВИЗИЯ РЕЦИКЛИРАНЕ

3 530

-51.14% спрямо съпоставимия период

EBITDA ОТ ДРУГИ БИЗНЕС ДЕЙНОСТИ

306

125.90% спрямо съпоставимия период

Сравнителен анализ на

резултата към трето тримесечие на 2020 г. (евро '000)КОНСОЛИДИРАНА ГРУПОВА

EBITDA ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ ДЕЙНОСТИ

14 196

2.71% спрямо съпоставимия период

EBITDA НА БИЗНЕС СЕГМЕНТ OЛОВНО-КИСЕЛИ БАТЕРИИ

14 964

-6.29% спрямо съпоставимия период