Изискванията на чл.148б от ЗППЦК с настоящото уведомяваме Обществеността

ФИНАНСОВИ
26 август 2016
  • На основание чл.145, ал.1, т.1 от ЗППЦК Приста Ойл Холдинг ЕАД уведоми Монбат АД относно извършена от дружеството сделка на придобиване на 1 950 000 броя акции или 5 % от капитала на Монбат АД с дата на сетълмент на сделката в Централен депозитар АД - 19.08.2016 г. В резултат на промяната Приста Ойл Холдинг ЕАД притежава пряко 18 616 371 броя акции с право на глас или 47,73 % и чрез свързаното лице – Монбат Трейдинг ООД притежава 2 752 800 броя акции с право на глас или 7,06 %. Общият брой на притежаваните акции и права на глас пряко и чрез свързани лица от страна на Приста Ойл Холдинг ЕАД е 21 369 171 бр. или 54,79 %. С придобиването не се цели установяване на контрол над публичното дружество. 
  • На основание чл.145, ал.1, т.1 от ЗППЦК PRISTA HOLDCO COOPERATIEF U.A уведоми Монбат АД относно извършена от дружеството сделка на прехвърляне на 1 950 000 броя акции или 5 % от капитала на Монбат АД с дата на сетълмент на сделката в Централен депозитар АД - 19.08.2016 г. В резултат на промяната PRISTA HOLDCO COOPERATIEF U.A притежава пряко 8 103 758 броя акции и същия брой права на глас в общото събрание на акционерите или 20.78 % от капитала на Монбат АД. Общият брой на притежаваните пряко акции и права на глас от страна на PRISTA HOLDCO COOPERATIEF U.A е 8 103 758 бр.

Дружеството упражнява правото на глас пряко, а не чрез свързани лица. Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме обществеността относно следното: В Монбат АД е постъпило уведомление по чл. 19, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014, съгласно което Петър Бозаджиев – в качеството си на член на СД на Монбат АД и вътрешно лице уведомява за сключена от него сделка от името и за сметка на представляваното от него юридическо лице Приста Ойл Холдинг ЕАД - акционер притежаващ над 25 на сто от акциите с право на глас в Монбат АД, а именно: Придобиване на 1 950 000 броя акции с право на глас на нерегулиран извънборсов пазар в Р България.

Датата на сетълмента на сделката е 19.08.2016 г., а единичната цена на една акция - 6.108207538 лв. Сделката е извършена въз основа на разрешение от Монбат АД съгласно чл. 19, параграф 12, т. Б от Регламент ЕС 596/2014.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com