Извънредно присъствено заседание на съвета на директорите на Монбат АД

ФИНАНСОВИ
4 октомври 2016 до 5 октомври 2016

Уважаеми Инвеститори,

Съветът на директорите на МОНБАТ АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 08.11.2016 в 10.30 часа в гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, Зала „Триадица 1”, при следния дневен ред и предложения за решения:

  • Приемане на решение за промяна в Съвета на директорите. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Камен Захариев от длъжността му като член на Съвета на директорите на МОНБАТ АД и избира Евелина Славчева на негово място за нов член на СД на дружеството.
  • Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Устава на дружеството. 
  • Приемане на решение за промяна в Одитния комитет на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в одитния комитет на дружеството като освобождава Ирена Вакова, Елена Диманина и Свитлана Сaмко като членове на одитния комитет и избира на тяхно място: Георги Стоянов Тренчев и Анелия Петкова Ангелова - Тумбева като членове на одитния комитет на дружеството.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в София 1407 , бул. Черни връх 32А, ет. 4, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч.
Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на МОНБАТ АД  за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.
Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на МОНБАТ АД – гр.София могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон.
Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.
Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.
При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 23.11.2016 г. в 10.30 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.
Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9.30 часа до 10.20 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.
Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание чл. 21, ал. 3 от Устава на МОНБАТ АД и Правилата за гласуване чрез пълномощник на ОСА, приети от СД е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преyпълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.
При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език. СД на МОНБАТ АД - гр. София представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.monbat.com.
При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на заседанието на общото събрание на акционерите. МОНБАТ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща investorrelations@monbat.com като електроннните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.
Правото на глас в общото събрание на акционерите на дружеството може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща и куриер, съгласно Правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция, които са поместени на електронната страница на дружеството www.monbat.com.
Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното общо събрание.
Съветът на директорите на МОНБАТ АД уведомява, че общият брой на акциите на дружеството и правата на глас в Общото събрание на дружеството към датата на решението на СД за свикване на общото събрание – 30.09.2016 г. е 39 000 000. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание.
Датата по предходното изречение за извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на МОНБАТ АД – гр. София е 25.10.2016 г.
Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com