Kорекция в приетата за 2013 г. прогноза за очакваните данни за нетни приходи от продажби

ФИНАНСОВИ
2 декември 2013

С настоящото Ви уведомяваме, че след като разгледа постигнатите през третото тримесечие на 2013 г. консолидирани резултати на Монбат АД, на свое заседание Съветът на директорите на дружеството прие решение да бъде извършена корекция в приетата за 2013 г. Прогноза за очакваните данни за нетни приходи от продажби, нетна печалба и EBITDA на консолидирана база, както следва:

Нетни приходи от продажби 2013 г.Нетна печалба 2013 г.EBITDA 2013 г.
269 905 хил. лева27 773 хил. лева44778 хил. лева

Промените в Прогнозата се налагат поради разлика в прогнозираната цена на основната суровина – олово, която беше планирана за 2013 г., а именно 1850 евро на тон. Съгласно наличната към момента информация се очаква цената на оловото за 2013 г. да бъде в нива под 1600 евро на тон.
Съветът на директорите на Монбат АД утвърди и Бизнес план за развитието на дружествата от икономическата група на Монбат АД за 2014 г. Бизнес планът съдържа и Прогноза за очакваните данни за нетни приходи от продажби, нетна печалба и EBITDA на консолидирана база, както следва:

Нетни приходи от продажби 2014 г.Нетна печалба 2014 г.EBITDA 2014 г.
316 840 хил. лева37 160 хил. лева55 935 хил. лева

Прогнозата за 2014 г. е направена на база очакване средна цена на оловото за 2014 г. 1700 евро за тон.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com