Краен срок за приемане от СД на дружеството на консолидирания финансов отчет за ІІІ-то тримесечие на 2018 г. и за оповестяването му до КФН, БФБ и обществеността

ФИНАНСОВИ
30 ноември 2018