Краен срок за приемане от СД на индивидуалния финансов отчет на дружеството за II-то тримесечие на 2018 г. и за оповестяването му до КФН, БФБ и обществеността

ФИНАНСОВИ
30 юли 2018