Краен срок за приемане от СД на консолидирания ГФО за 2017 г. и за оповестяването му до КФН, БФБ и обществеността.

ФИНАНСОВИ
30 април 2018