Лихвено плащане по емисия облигации, ISIN код BG2100023170, издадена от „Монбат“ АД

ФИНАНСОВИ
17 юли 2018

На основание чл. 100ц, ал. 2, т. 1, във връзка с ал. 3 от ЗППЦК, с настоящото Ви уведомяваме, че на 20.07.2018 г. е падежа на първо лихвено плащане по емисия облигации, издадена от  „Монбат“ АД ISIN код BG2100023170.

В съответствие с изискванията на чл. 96 от Правилника за дейността на „Централен депозитар“ АД,  лихвеното плащане по облигационната емисия ще се извърши чрез системата на „Централен депозитар“ АД.

Право да получат плащане на лихвата имат притежателите на облигации, които са вписани като такива в книгата на облигационерите, издадена от „Централен депозитар“ АД три работни дни преди датата на плащането - 17.07.2018 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com