Март 2012, Месечни Резултати

ФИНАНСОВИ
24 април 2012

Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД са реализирали през месец март 201 2 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 19 194 хил. лева, което представлява повишение от 9 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби на Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД през месец март 2011 г.
Обобщените данни за първите три месеца на 2012 г. сочат, че Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 48 679 хил. лева, което представлява понижение от 12,81 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби на Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД за същия период на 2011 г.
Реализираните през първите три месеца на 2012 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 48 679 хил. лева са разпределени както следва:

Продукция37289 хил. лева
Стоки3 235 хил. лева
Услуги459 хил. лева
Други , от които:7 696 хил. лева
материали6 808 хил. лева
активи100 хил. лева
други788 хил. лева

Реализираната консолидирана печалба на Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД за месец март 2012 г. е 2 191 хил. лева преди облагане с данъци, което представлява увеличение на печалбата с 29 % в сравнение с реализираната печалба на консолидирана база от Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД за месец март 2011 г.

Обобщените данни за първите три месеца на 2012 г. сочат, че Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД са реализирали печалба в размер на 3 613 хил. лева, което представлява намаление на печалбата от 47,52 % в сравнение с реализираната от Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД консолидирана печалба за същия период на 2011 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com