Март 2013, Месечни Резултати

ФИНАНСОВИ
24 април 2013

Обобщените данни за първите три месеца на 2013 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 64 461 хил. лева, което представлява повишение от 40 % в сравнение с консолидирани нетни приходи от продажби за същия период на 2012 г.

Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец март 2013 г. е 24 хил. лева преди облагане с данъци, което представлява понижение на печалбата с 99 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец март 2012 г.
Обобщените данни за първите три месеца на 2013 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 5 521 хил. лева, което представлява увеличение на печалбата от 26 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2012 г.
Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през месец март 2013 г. EBITDA в размер на 1 204 хил. лева, което представлява понижение с 68 % в сравнение с постигнатото през месец март 2012 г .
Обобщените данни за първите три месеца на 2013 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 8 937 хил. лева, което представлява повишение с 15 % в сравнение със същия период на 2012 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail:investorrelations@monbat.com