Март 2016, Месечни Резултати

ФИНАНСОВИ
25 април 2016

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец март 2016 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 22 090 хил. лева, което представлява увеличение от 4 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец март 2015 г.

Обобщените данни за първите три месеца на 2016 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 63 893 хил. лева, което представлява увеличение от 0,9 % в сравнение с консолидираните нетни приходи от за същия период на 2015 г.

Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец март 2016 г. е 3 406 хил. лева преди облагане с данъци, което представлява повишение на печалбата с 43,4 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец март на 2015 г.

Обобщените данни за първите три месеца на 2016 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 8 720 хил. лева, което представлява намаление на печалбата от 6,5 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2015 г.

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през месец март 2016 г. EBITDA в размер на 4 751 хил. лева, което представлява повишение от 23 % в сравнение с постигнатото през месец март 2015 г. Обобщените данни за първите три месеца на 2016 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 12 368 хил. лева, което представлява понижение от 1,6 % в сравнение със същия период на 2015 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com