Монбат АД и дъщерното му дружество Старт АД в извънредните условия на COVID-19

Корпоративни
26 март 2020

В условията на обявеното в Република България извънредно положение, заради разпространението на Covid 19, икономическа група Монбат продължава да осъществява дейността си при стриктно спазване на всички хигиенни и санитарни изисквания за безопасни и здравословни условия на труд на служителите си. Корпоративното ръководство осъзнава отговорността, която има пред служителите, партньорите, дистрибуторите и клиентите , както и към обществото като цяло.

Производствените мощности в Монтана и Добрич продължават да работят без нарушаване на производствения цикъл. Осъществяват се и всички административни, логистични и търговски функции. Служителите от административните звена, които имат такава възможност, полагат труд дистанционно от домовете си, а за работниците на място са осигурени допълнителни защитни, лични предпазни средства, хранителни добавки за подсилване на имунната система, а телесната температура на всеки се измерва на входовете на предприятията.  

Работният график е съобразен с избягване струпванията на хора в битовите и санитарни помещения, всички площи се дезинфекцират по график най-малко три пъти дневно. Ограничава се достъпът на външни лица, а при необходимост такива се допускат след измерване на телесната температура, дезинфекция и наличие на лични предпазни средства. Осигурени са и диспенсъри с дезинфектанти за ръце във всички помещения.

В тези критични за всички времена ръководството на компанията призовава към единство, дисциплинираност и отговорно поведение, за да може адекватно да бъде отговорено на предизвикателствата, пред които е изправен бизнесът, за да продължи дейността на компаниите от групата, и да се избегнат рискови ситуации за служителите, партньорите и всички заинтересовани лица и техните семейства.

Ние си даваме сметка за сериозността на ситуацията, а също и за нашите отговорности. В тази ситуация разбираме, че е важно да направим всичко възможно, за да подкрепим служителите си, а по този начин и целия икономически живот на районите, в които оперираме, отчитайки всички ограничения и препоръки, наложени от ситуацията, заяви Маргарита Борисова, директор Човешки капитал в групата Монбат.

 

 

Приложения: