Монбат АД оповести годишен консолидиран финансов отчет за 2017 г.

ФИНАНСОВИ
30 април 2018

Към 31.12.2017 г. МОНБАТ АД отчита на консолидирана база нетни приходи от продажби на стойност 324 529 хил. лв., което представлява повишение с 25,83 % в сравнение с реализираните за същия период на 2016 г. нетни приходи от продажби в размер на 257 915 хил. лв.

Нетната печалба на МОНБАТ АД на консолидирана база към 31.12.2017 г. е в размер на 31 175 хил.лв. и отчита повишение от 17,52 % в сравнение с нетната печалба на дружеството на консолидирана база за 2016 г., която е на стойност 26 527 хил.лв.

Постигнатата от МОНБАТ АД консолидирана EBITDA към 31.12.2017 г. е в размер на 50 617 хил.лв. и отчита повишение от 9,83 % в сравнение с регистрираната от  дружеството на консолидирана база EBITDA за 2016 г., която е на стойност 46 088 хил.лв.

Реализираните приходи от продажби на вътрешен пазар на консолидирана  база към 31.12.2017 г. са в размер на 41 461,72 хил.лв.и представляват 12,78 % от общите продажби, а реализираните приходи от чужбина, включително вътрешно общностни доставки са на стойност 283 067,28 хил.лв. и представляват 87,22 %  от нетните приходи от продажби на Групата.

За периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. основен пазар на Групата МОНБАТ АД е  Франция с 21 138,63  хил. евро приходи от продажби, което представлява 14,61 % от общия износ на дружеството на консолидирана  база.

Повече информация можете да намерите на: Център за Резултати.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com

Приложения: