Монбат АД оповести годишен консолидиран одитиран финансов отчет към 31.12.2016

ФИНАНСОВИ
1 март 2017

Монбат АД Оповести Годишен Консолидиран Одитиран Финансов Отчет към 31.12.2016

Отчетът представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството на консолидирана база. Докладът отразява достоверно състоянието и перспективите за развитие на дружеството на консолидирана база.

Към 31.12.2016 г. МОНБАТ АД реализира консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 263 271 хил.лв., което представлява повишение от 7,04 % в сравнение с реализираните към 31.12.2015 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 245 958 хил.лв.

Към 31.12.2016 г „МОНБАТ” АД регистрира консолидирана печалба преди облагане с данъци в размер на 28 450 хил.лв., което представлява повишение от 17,95 % в сравнение с консолидираната печалба преди облагане с данъци, реализирана през 2015 г. на стойност 24 121 хил.лева.

Нетната консолидирана печалба след отчитане на неконтролиращото участие на МОНБАТ АД към 31.12.2016 г. е в размер на 26 527 хил.лв. и отчита повишение от 20,3 % в сравнение с нетната печалба на дружеството на консолидирана база за 2015 г., която е на стойност 22 051 хил.лв.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com