Монбат АД оповести индивидуален междинен финансов отчет за първото тримесечие на 2018 г.

ФИНАНСОВИ
30 април 2018

Към 31.03.2018 г. МОНБАТ АД отчита на  индивидуална база нетни приходи от продажби на стойност 72 175  хил. лв., което представлява понижение  от 10,19  % в сравнение с реализираните към 31.03.2017 г. нетни приходи от продажби на инидивидуална база в размер на 80 363  хил. лв.

Реализираната печалба преди облагане с данъци на МОНБАТ АД на инидивидуална база към 31.03.2018 г e в размер на 1 239 хил. лева., спрямо отчетената към 31.03.2017 г.  инидивидуална печалба, преди облагане с данъци на стойност 2 406 хил. лв. Това представлява понижение на печалбата, преди облагане с данъци със 48,50 %.

Индивидуалната нетна печалба на МОНБАТ АД към 31.03.2018 г. е в размер на 1 107   хил.лв. и регистрира понижение от 48,99 % в сравнение с нетната печалба на дружеството на инидивидуална база към 31.03.2018 г. , която е на стойност 2 170 хил. лв. 

Към 31.03.2018 г. EBITDA (печалбата преди облагане с данъци + амортизации, увеличена с финансовите разходи и намалена с финансовите приходи) на МОНБАТ АД на инидивидиулна база е в размер на 3 498 хил. лв. в сравнение с регистрираната към 31.03.2017 г. EBITDA на инидивидуална база на стойност 4 059 хил. лв. Това представлява  понижение на EBITDA с 13,82 %.

Към 31.03.2018 г. EBIT (печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходи и намалена с финансовите приходи) на МОНБАТ АД на инидивидуална база е на стойност 2 004 хил. лв., спрямо EBIT към 31.03.2017 г. на инидивидуална база в размер на 2 524 хил. лв. , което представлява намаление на EBIT с 20,60 %.

Повече информация можете да намерите на: Център за Резултати.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com