Монбат АД оповести консолидаран отчет за второто тримесечие на 2018 г.

ФИНАНСОВИ
29 август 2018

 Към 30.06.2018 г. МОНБАТ АД отчита на консолидирана база нетни приходи от продажби на стойност 133 035 хил. лева, което представлява намаление от 9,93 %  в сравнение с консолидираните нетни приходи от продажби към 30.06.2017 г., които са в размер на 147 709 хил.лева.

Реализираната печалба преди облагане с данъци на МОНБАТ АД на консолидирана база към 30.06.2018 г. e в размер на 3 167 хил. лева, което представлява намаление на печалбата със 77,29 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци към 30.06.2017 г., която е в размер на 13 945 хил.лева.

Консолидираната нетна печалба на МОНБАТ АД към 30.06.2018 г. е в размер на 2 700 хил.лв. и регистрира намаление  от 77,75 % в сравнение с нетната печалба на дружеството на консолидирана база към 30.06.2017 г. , която е на стойност 12 137 хил. лв. 

Към 30.06.2018 г. EBITDA (печалбата преди облагане с данъци + амортизации, увеличена с финансовите разходи и намалена с финансовите приходи) на МОНБАТ АД на консолидирана база е в размер на 12 975 хил. лева, което представлява понижение от 39,06 % в сравнение с постигнатата към 30.06.2017 г., която е в размер на 21 292 хил. лева.

Към 30.06.2018 г. EBIT (печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходи и намалена с финансовите приходи) на МОНБАТ АД на консолидирана база е на стойност 5 810 хил. лв., спрямо EBIT към 30.06.2017 г. на консолидирана база в размер на 14 703 хил. лв. , което представлява намаление на EBIT с 60,48 %.

ВАЖНА БЕЛЕЖКА: EBITDA и печалбата преди облагане с данъци за съпоставимия период на 2017 година са коригирани с:

1) 2 050 хил. лева - във връзка с ефекта върху шестмесечния период на 2017 г. от счетоводната грешка, произтичаща от липса на консолидационни елиминации на печалба от вътрешно-групови продажби. Счетоводната грешка е подробно описана в бележка 4 на Годишния консолидиран одитиран отчет на Монбат към 31.12.2017 г.

2) 964 хил. лева във връзка с ефекта върху шестмесечния период на 2017 г. от липсата на приход, свързан с държавна субсидия за рециклиране на скрап батерии в Монбат Рисайклинг Сърбия. Oчаканата субсидия беше първоначално начислена в годишния консолидиран финансов отчет за 2017 на Монбат, но в последствие сторнирана с оглед на коригиращи събития след датата на отчета - подробно описани в Годишния консолидиран одитиран финансов отчет на Монбат АД към 31.12.2017 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com

Приложения: