МОНБАТ АД ОПОВЕСТИ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2019 Г.

ФИНАНСОВИ
29 август 2019

Към 30.06.2019 г. МОНБАТ АД отчита на консолидирана база нетни приходи от продажби на стойност 156 598 хил. лв., което представлява увеличение от 18,24 % в сравнение с реализираните към 30.06.2018 г. нетни приходи от продажби на консолидирана база в размер на 132 442 хил. лв.

Реализираната печалба преди облагане с данъци на МОНБАТ АД на консолидирана база към 30.06.2019 г. e в размер на 8 092 хил. лева, спрямо отчетената към 30.06.2018 г. консолидирана печалба преди облагане с данъци на стойност 1 248 хил. лв. Това представлява нарастване на печалбата преди облагане с данъци с 548,40 %.

Консолидираната нетна печалба на МОНБАТ АД към 30.06.2019 г. е в размер на 6 421 хил.лв. и регистрира нарастване от 620,65 % в сравнение с нетната печалба на дружеството на консолидирана база към 30.06.2018 г., която е на стойност 891 хил. лв.

Към 30.06.2019 г. EBITDA от продължаваща дейност (печалбата преди облагане с данъци + амортизации, увеличена с финансовите разходи и намалена с финансовите приходи) на МОНБАТ АД на консолидирана база е в размер на 18 462 хил. лв. в сравнение с регистрираната към 30.06.2018 г. EBITDA на консолидирана база на стойност 11 056 хил. лв. Това представлява  нарастване на EBITDA с 66,99 %.

Към 30.06.2019 г. EBIT от продължаваща дейност (печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходи и намалена с финансовите приходи) на МОНБАТ АД на консолидирана база е на стойност 10 464 хил. лв., спрямо EBIT към 30.06.2018 г. на консолидирана база в размер на 3 891 хил. лв. , което представлява нарастване на EBIT със 168,93 %.

За периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г. МОНБАТ АД е реализирало на консолидирана база общо приходи от чужбина в размер на 71 574,84 хил. евро, които представляват 89,39 % от общите нетни приходи от продажби.

За периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г. основен пазар на МОНБАТ АД е Германия с 8 095,53 хил. евро приходи от продажби, което представлява 11,31 % от общия износ на дружеството на консолидирана база.

Реализираните приходи от продажби на вътрешен пазар на консолидирана база към 30.06.2019 г. са в размер на 16 609,79 хил.лв. (8 492,45 хил. евро) и представляват 10,61 % от общите нетни приходи от  продажби.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com