Монбат АД оповести консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2018 г.

ФИНАНСОВИ
29 ноември 2018

Към 30.09.2018 г. МОНБАТ АД отчита на консолидирана база нетни приходи от продажби на стойност 209 175 хил. лв., което представлява намаление от 8.05 % в сравнение с реализираните към 30.09.2017 г. нетни приходи от продажби на консолидирана база в размер на 227 494 хил. лв.

Реализираната печалба преди облагане с данъци на МОНБАТ АД на консолидирана база към 30.09.2018 г. e в размер на 5 872 хил. лева., спрямо отчетената към 30.09.2017 г.  консолидирана печалба преди облагане с данъци на стойност 21 252 хил. лв. Това представлява намаление на печалбата преди облагане с данъци със 72.37 %.

Kонсолидираната нетна печалба на МОНБАТ АД към 30.09.2018 г. е в размер на 4 780 хил. лв. и регистрира намаление от 74.85 % в сравнение с нетната печалба на дружеството на консолидирана база към 30.09.2017 г. , която е на стойност 19 006  хил. лв. 

Към 30.09.2018 г. EBITDA (печалбата преди облагане с данъци + амортизации, увеличена с финансовите разходи и намалена с финансовите приходи) на МОНБАТ АД на консолидирана база е в размер на 20 235 хил. лв. в сравнение с регистрираната към 30.09.2017 г. EBITDA на консолидирана база на стойност 32 000 хил. лв. Това представлява  намаление на EBITDA с 36,77 %.

Към 30.09.2018 г. EBIT (печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходи и намалена с финансовите приходи) на МОНБАТ АД на консолидирана база е на стойност 9 180 хил. лв., спрямо EBIT към 30.09.2017 г. на консолидирана база в размер на 22 134 хил. лв. , което представлява намаление на EBIT с 58,53 %.

ВАЖНА БЕЛЕЖКА: EBITDA и печалбата преди облагане с данъци за съпоставимия период на 2017 година са коригирани с:

∙ 3 050 хил. лева - във връзка с ефекта върху деветмесечния период на 2017 г. от счетоводната грешка, произтичаща от липса на консолидационни елиминации на печалба от вътрешно-групови продажби. Счетоводната грешка е подробно описана в бележка 4 на Годишния консолидиран одитиран отчет на Монбат към 31.12.2017 г.

∙ 1 642 хил. лева във връзка с ефекта върху деветмесечния период на 2017 г. от липсата на приход, свързан с държавна субсидия за рециклиране на скрап батерии в Монбат Рисайклинг Сърбия. Oчаканата субсидия беше първоначално начислена в годишния консолидиран финансов отчет за 2017 на Монбат, но в последствие сторнирана с оглед на коригиращи събития след датата на отчета - подробно описани в Годишния консолидиран одитиран финансов отчет на Монбат АД към 31.12.2017 г.

За периода 01.01.2018 г. – 30.09.2018 г. МОНБАТ АД е реализирало на консолидирана база общо приходи от чужбина в размер на 98 768,34 хил. евро., които представляват 92,35 % от общите нетни приходи от продажби.

За периода 01.01.2018 г. - 30.09.2018 г. основен пазар на МОНБАТ АД е Франция с 14 611,5 хил. евро приходи от продажби, което представлява 14,79 % от общия износ на дружеството на консолидирана база.

Реализираните приходи от продажби на вътрешен пазар на консолидирана база към 30.09.2018 г. са в размер на 16 000.93  хил.лв. ( 8 181.14 хил. евро) и представляват 7.65 % от общите нетни приходи от продажби.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com

Приложения: