Монбат АД оповести консолидирания финансов отчет към 30.09.2016 г.

ФИНАНСОВИ
29 ноември 2016

Към 30.09.2016 г.  Монбат АД отчита на консолидирана база нетни приходи от продажби на стойност 179 376 хил. лв., което представлява увеличение от 1.37 % в сравнение с реализираните към 30.09.2015 г. нетни приходи от продажби на конослидирана база в размер 176 957 хил. лв.
Реализираната печалба преди облагане с данъци на МОНБАТ АД на конослидирана база към 30.09.2016 г e в размер на 21 383 хил. лева., спрямо отчетената към 30.09.2015 г. консолидирана печалба, преди облагане с данъци на стойност 19 835 хил. лв. Това представлява повишение на консолидираната печалба, преди облагане с данъци с 7.80 %.
Консолидираната нетна печалба на МОНБАТ АД към 30.09.2016 г. е в размер на 19 174 хил.лв. и регистрира увеличение от 8.17 % в сравнение с нетната печалба на дружеството на консолидирана база към 30.09.2015 г. , която е на стойност 17 725 хил. лв.
Към 30.09.2016 г. EBITDA (печалбата преди облагане с данъци + амортизации, увеличена с финансовите разходи и намалена с финансовите приходи) на МОНБАТ АД на консолидирана база е в размер на 32 794 хил. лв. в сравнение с регистрираната към 30.09.2015 г. EBITDA на консолидирана база на стойност 30 110 хил. лв.
Това представлява увеличение на EBITDA с 8.91 %. Към 30.09.2016 г. EBIT (печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходи и намалена с финансовите приходи) на МОНБАТ АД на консолидирана база е на стойност 23 409 хил. лв., спрямо EBIT към 30.09.2015 г. на консолидирана база в размер на 21 394 хил. лв. , което представлява увеличение на EBIT с 9.42 %.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com