Монбат АД оповести консолидирания и одитиран годишен финансов отчет за 2018 г.

ФИНАНСОВИ
2 май 2019

Към 31.12.2018 г. МОНБАТ АД реализира консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 293 731 хил.лв., което представлява намаление от 5,96 % в сравнение с реализираните към 31.12.2017 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 312 350 хил.лева.

Реализираните консолидирани приходи от продажби на вътрешен пазар към 31.12.2018 г. са в размер на 25 811 хил.лв. (реализираните приходи от продажби на вътрешния пазар, както и материали и стоки препродадени на други свързани лица) и представляват 8,79 % от общите продажби, а реализираните консолидирани приходи от чужбина, включително вътрешно-общностни доставки, са на стойност 267 920 хил.лв. и представляват 91,21 % от нетните приходи от продажби на Групата.

През 2018 г. основен пазар на МОНБАТ АД е Франция с 20 787 хил. евро приходи от продажби, което представлява 15,17 % от общия износ на Групата.

Към 31.12.2018 г „МОНБАТ” АД регистрира консолидирана печалба преди облагане с данъци в размер на 978 хил.лв., което представлява намаление от 97,11 % в сравнение с консолидираната печалба преди облагане с данъци, реализирана през 2017 г. на стойност 33 814 хил.лева.

Нетната консолидирана печалба на МОНБАТ АД към 31.12.2018 г. е в размер на 300 хил.лв. и отчита намаление от 98,99 % в сравнение с нетната печалба на дружеството на консолидирана база за 2017 г., която е на стойност 29 835 хил.лева.

Периодът 2019 - 2023 г. ще се състои от нов етап и подход за навлизане на Групата на целеви пазари чрез хибридна стратегия за растеж (производство и дистрибуция), както и създаване на предпоставки за специализиране в 3 категории: производни продукти от рециклиращата дейност, осъщестявана от дъщернитедружества на Монбат АД; усвояване на нови технологии за производство на батерии и повишаване броя на продуктовите и технологични решения в областта на енергийно управление.

Групата ще използва своята финансова сила и отлични връзки с клиенти в 64 държави, за да обогати портфолиото си от продукти и услуги и да отговаря на ново появяващите се тенденции в батерийната индустрия.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com

Приложения: