Монбат АД оповести междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2018 г.

ФИНАНСОВИ
30 януари 2019

Към 31.12.2018 г. МОНБАТ АД отчита на индивидуална база нетни приходи от продажби на стойност 349 000 хил. лв., което представлява намаление от 0.45 % в сравнение с реализираните към 31.12.2017 г. нетни приходи от продажби на индивидуална база в размер на 350 564 хил. лв.

Реализираната печалба преди облагане с данъци на МОНБАТ АД на индивидуална база към 31.12.2018 г. e в размер на 13 357 хил. лева, спрямо отчетената към 31.12.2017 г. индивидуална печалба преди облагане с данъци на стойност 7 147 хил. лв. Това представлява нарастване на печалбата преди облагане с данъци с 86.89 %.

Индивидуалната нетна печалба на МОНБАТ АД към 31.12.2018 г. е в размер на 12 729  хил.лв. и регистрира увеличение от 100.39 % в сравнение с нетната печалба на дружеството на индивидуална база към 31.12.2017 г. , която е на стойност 6 352  хил. лв. 

Към 31.12.2018 г. EBITDA (печалбата преди облагане с данъци + амортизации, увеличена с финансовите разходи и намалена с финансовите приходи) на МОНБАТ АД на индивидуална база е в размер на 14 211 хил. лв. в сравнение с регистрираната към 31.12.2017 г. EBITDA на индивидуална база на стойност 13 966 хил. лв. Това представлява  нарастване на EBITDA с 1,75 %.

Към 31.12.2018 г. EBIT (печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходи и намалена с финансовите приходи) на МОНБАТ АД на индивидуална база е на стойност 8 274 хил. лв., спрямо EBIT към 31.12.2017 г. на индивидуална база в размер на 7 882 хил. лв. , което представлява нарастване на EBIT с 4,97 %.

В резултат на своята маркетингова и дистрибуторска стратегия, Монбат АД се радва на отлична пазарна диверсификация, с продажби към 31.12.2018 г. в повече от 60 страни,като важни пазари за компанията са Франция, Испания, Германия, Румъния, Италия.

За периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. МОНБАТ АД е реализирало на индивидуална база общо приходи от чужбина в размер на 130 479,11 хил. евро., които представляват 73,12 % от общите нетни приходи от продажби.

За периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. основен пазар на МОНБАТ АД е Франция с 20 765,26 хил. евро приходи от продажби, което представлява 15,91 % от общия износ на дружеството на индивидуална база.

Реализираните приходи от продажби на вътрешен пазар на индивидуална база към 31.12.2018 г. са в размер на 93 805.04  хил.лв.  ( 47 961.75 хил. евро) и представляват 26.88 % от общите нетни приходи от  продажби.

Повече информация можете да намерите на www.monbatgroup.com

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com