Монбат АД оповести междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2017

ФИНАНСОВИ
30 май 2017

Към 31.03.2017 г. МОНБАТ АД отчита на консолидирана база нетни приходи от продажби на стойност 78 207 хил. лв., което представлява повишение от 22,40 % в сравнение с реализираните към 31.03.2016 г. нетни приходи от продажби на консолидирана база в размер на 63 893 хил. лв.
Реализираната печалба преди облагане с данъци на МОНБАТ АД на консолидирана база към 31.03.2017 г. e в размер на 9 682 хил. лева., спрямо отчетената към 31.03.2016 г. консолидирана печалба, преди облагане с данъци на стойност 8 407 хил. лв.

Това представлява повишение на печалбата, преди облагане с данъци с 15,17 %. Консолидираната нетна печалба на МОНБАТ АД към 31.03.2017 г. е в размер на 8 618 хил.лв. и регистрира повишение от 10,44 % в сравнение с нетната печалба на дружеството на консолидирана база към 31.03.2016 г., която е на стойност 7 803 хил. лв. Към 31.03.2017 г. EBITDA (печалбата преди облагане с данъци + амортизации, увеличена с финансовите разходи и намалена с финансовите приходи) на МОНБАТ АД на консолидирана база е в размер на 14 079 хил. лв. в сравнение с регистрираната към 31.03.2016 г. EBITDA на консолидирана база на стойност 12 056 хил. лв.

Това представлява повишение на EBITDA със 16,78 %. Към 31.03.2017 г. EBIT (печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходи и намалена с финансовите приходи) на МОНБАТ АД на консолидирана база е на стойност 10 559 хил. лв., спрямо EBIT към 31.03.2016 г. на консолидирана база в размер на 9 002 хил. лв. , което представлява повишение на EBIT със 17,29 %.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com