Монбат АД оповести междинен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2018 г.

ФИНАНСОВИ
30 май 2018

Към 31.03.2018 г. МОНБАТ АД отчита на консолидирана база нетни приходи от продажби на стойност 65 633 хил. лв., което представлява понижение от 14,91 % в сравнение с реализираните към 31.03.2017 г. нетни приходи от продажби на консолидирана база в размер на 77 131  хил. лв.

Реализираната печалба преди облагане с данъци на МОНБАТ АД на консолидирана база към 31.03.2018 г e в размер на 1 890 хил. лева., спрямо отчетената към 31.03.2017 г.  консолидирана печалба, преди облагане с данъци на стойност 10 141 хил. лв. Това представлява понижение на печалбата, преди облагане с данъци с 81,36 %.

Консолидираната нетна печалба на МОНБАТ АД към 31.03.2018 г. е в размер на 1 615   хил. лв. и регистрира понижение от 81,26 % в сравнение с нетната печалба на дружеството на консолидирана база към 31.03.2017 г. , която е на стойност 8 618 хил. лв. 

Към 31.03.2018 г. EBITDA (печалбата преди облагане с данъци + амортизации, увеличена с финансовите разходи и намалена с финансовите приходи) на МОНБАТ АД на консолидирана база е в размер на 6 288 хил. лв. в сравнение с регистрираната към 31.03.2017 г. EBITDA на консолидирана база на стойност 13 988 хил. лв. Това представлява  понижение на EBITDA с 55,05 %.

Към 31.03.2018 г. EBIT (печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходи и намалена с финансовите приходи) на МОНБАТ АД на консолидирана база е на стойност 2 691 хил. лв., спрямо EBIT към 31.03.2017 г. на консолидирана база в размер на 10 691 хил. лв. , което представлява намаление на EBIT със 74,83 %.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com