Монбат АД оповести шестмесечен консолидиран финансов отчет към 30.06.2017

ФИНАНСОВИ
29 август 2017

Към 30.06.2017 г.  Монбат АД отчита на консолидирана база нетни приходи от продажби на стойност 150 879 хил. лв., което представлява повишение от 34,17 % в сравнение с реализираните към 30.06.2016 г. нетни приходи от продажби на консолидирана база в размер на 112 456 хил. лв.
Реализираната печалба преди облагане с данъци на  Монбат АД на консолидирана база към 30.06.2017 г e в размер на 17 261 хил. лева., спрямо отчетената към 30.06.2016 г. консолидирана печалба преди облагане с данъци на стойност 13 568 хил. лв. Това представлява повишение на консолидираната печалба преди облагане с данъци с 27,22 %.
Консолидираната нетна печалба на  Монбат АД към 30.06.2017 г. е в размер на 15 151 хил.лв. и регистрира повишение от 20,77 % в сравнение с нетната печалба на дружеството на консолидирана база към 30.06.2016 г. , която е на стойност 12 545 хил. лв.
Към 30.06.2017 г. EBITDA (печалбата преди облагане с данъци + амортизации, увеличена с финансовите разходи и намалена с финансовите приходи) на МОНБАТ АД на консолидирана база е в размер на 25 682 хил. лв. в сравнение с регистрираната към 30.06.2016 г. EBITDA на консолидирана база на стойност 20 965 хил. лв. Това представлява повишение на EBITDA с 20,50 %.
Към 30.06.2017 г. EBIT (печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходи и намалена с финансовите приходи) на  Монбат АД на консолидирана база е на стойност 18 677 хил. лв., спрямо EBIT към 30.06.2016 г. на консолидирана база в размер на 14 795 хил. лв. , което представлява намаление на EBIT с 26,24 %.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com