Монбат АД оповести тримесечен индивидуален финансов отчет към 30.09.2017

ФИНАНСОВИ
31 октомври 2017

Към 30.09.2017 г. МОНБАТ АД отчита на индивидуална база нетни приходи от продажби на стойност 237 745 хил. лв., което представлява повишение от 0,20 % в сравнение с реализираните към 30.09.2016 г. нетни приходи от продажби на инидивидуална база в размер на 237 276 хил. лв.
Реализираната печалба преди облагане с данъци на МОНБАТ АД на инидивидуална база към 30.09.2017 г e в размер на 6 815 хил. лева., спрямо отчетената към 30.09.2016 г. инидивидуална печалба, преди облагане с данъци на стойност 15 659 хил. лв. Това представлява понижение на печалбата, преди облагане с данъци с 56,48 %.
Индивидуалната нетна печалба на МОНБАТ АД към 30.09.2017 г. е в размер на 6 113 хил.лв. и регистрира понижение от 56,58 % в сравнение с нетната печалба на дружеството на инидивидуална база към 30.09.2016 г. , която е на стойност 14 079 хил. лв.
Към 30.09.2017 г. EBITDA (печалбата преди облагане с данъци + амортизации, увеличена с финансовите разходи и намалена с финансовите приходи) на МОНБАТ АД на инидивидиулна база е в размер на 11 634 хил. лв. в сравнение с регистрираната към 30.09.2016 г. EBITDA на инидивидуална база на стойност 19 873 хил. лв. Това представлява понижение на EBITDA със 41,46 %.
Към 30.09.2017 г. EBIT (печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходи и намалена с финансовите приходи) на МОНБАТ АД на инидивидуална база е на стойност 7 048 хил. лв., спрямо EBIT към 30.09.2016 г. на инидивидуална база в размер на 15 737 хил. лв. , което представлява намаление на EBIT с 55,21 %.
За периода 01.01.2017 г. – 30.09.2017 г. МОНБАТ АД е реализирало на инидивидуална база общо приходи от чужбина в размер на 82 353,71 хил. евро., които представляват 67,75 % от общите нетни приходи от продажби.
За периода 01.01.2017 г. - 30.09.2017 г. основен пазар на МОНБАТ АД е Франция с 13 915 хил. евро приходи от продажби, което представлява 16,90 % от общия износ на дружеството на индивидуална база.
Реализираните приходи от продажби на вътрешен пазар на инидивидуална база база към 30.09.2017 г. са в размер на 76 675 хил.лв. ( 39 203 хил. евро) и представляват 32,25 % от общите нетни приходи от продажби.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com